Polityczna/religijna poprawność jako punkt orientacyjny myślenia: przeszkoda i pokusaAbstrakt

Ewa Łukaszyk

Political/Religious Correctness as a Landmark of Reflection: an Obstacle and a Temptation

The essay attempts to juxtapose the phenomenon of political correctness with other modes of thinking based on unshakable orthodoxy, most notably with religious thinking. To uncover the roots of political correctness it is necessary to go back to Renaissance humanism, which was historically the first to endow the Other with equal rights. Attempts to construct a solid pluralism are fraught with substantial difficulties that result from a major problem with thinking difference out. Political correctness is a transgression against intellectual integrity but, by the same token, it is tempting as a system of simplified thinking, which offers the comfort of not having to cope with the hardships of individual reflection. On the other hand, attempts to evade correct thinking, as José Saramago’s case illustrates, often lead to another kind of correctness.


Pobierz

Opublikowane : 2005-10-01


ŁukaszykE. (2005). Polityczna/religijna poprawność jako punkt orientacyjny myślenia: przeszkoda i pokusa. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (11). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2385

Ewa Łukaszyk  ewaluk@al.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"  Polska
Prof. nzw. dr hab. Ewa Łukaszyk - literaturoznawczyni, komparatystka i teoretyczka literatury. Zajmuje się przede wszystkim historią literatury portugalskiej i innych literatur portugalskiego obszaru językowego. Szczególną uwagę poświęca twórczości José Saramago. Jej teoretyczna zainteresowania obejmują studia postkolonialne, transkolonialne i humanistykę transkulturową. Jest autorską, współautorką i redaktorką monografii naukowych i licznych artykułów.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).