Między polityka a etyką: uwagi o dyskursach politycznej poprawności. Dwugłos krytycznyAbstrakt

Djelal Kadir & Paweł Jędrzejko

Between Self and State: on Discourses of Political Correctness. A Dialog

The central issue of the present dialog is the ambivalence of the phenomenon of „political correctness”. Located in the liminal space between the political discourse of the state and the ethical discourse of individual choices, political correctness, originally postulated as a means to inflect political debates with a modicum of civility, has since morphed into a discursive construct of many faces. In certain contexts, the central concept of the present debate manifests its nature as an obvious tool of power, or becomes a label connoting political or social hypocrisy. At the same time, however, the deliberate application of the now-negative term frequently serves the purpose of disqualifying behaviors, gestures or discourses that are ethically sound, but„inconveniently” reveal the logic of the speaker’s agenda, imperil his/her goals, or deconstruct the elementary distinctions upon which his/her discourse relies. Thus, the dynamics of the present dia-logos of „political correctness” not only indicates that central to the understanding of the amorphous character of the concept is the awareness of the purposes to which its applications may cater, but also, perhaps more importantly, it provides a stimulus for further debates concerning ethics in the context of dominant metanarratives marginalizing other, possibly „discomforting”, discourses.


Pobierz

Opublikowane : 2005-10-01


KadirD., & JędrzejkoP. (2005). Między polityka a etyką: uwagi o dyskursach politycznej poprawności. Dwugłos krytyczny. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (11). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2386

Djelal Kadir  kadir@psu.edu
Pennsylvania State University  Cypr
The Edwin Erle Sparks Professor of Comparative Literature at Pennsylvania State University, University Park, where he teaches literatures of the Americas, modernism, postmodernism, world literature, and classical and modern theory, and where he has been the recipient of departmental teaching awards and the College Distinguished Service Medal. He has published more than one hundred articles and is the author and editor of a dozen books on the Americas, globalization, world literature, postcolonialism, modernism and literary theory as well as editor of more than twenty special issues of literary periodicals. Kadir’s own poetry and scholarly works have been translated into Greek, Polish, Turkish, French, Arabic, and Spanish.
Paweł Jędrzejko 
BIO PAWŁA JĘDRZEJKIWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).