Po drugiej stronie ust: pornografia i polityczna (nie)poprawność w fabliauxAbstrakt

Rafał Borysławski

The Un-mouth: Pornography and Political (In) Correctness in the Fabliaux.

The question whether it is possible to view the discourse of the body present in the fabliaux as a manifestation of medieval pornography is the starting point for the discussion of what might have constituted the medieval sense of political correctness. The author briefly examines medieval perspectives on sexuality and sinfulness, which the Church Fathers constructed around the notions of potentiality and actuality. This, in turn, provides an analogy with the pornographic discourse of the fabliaux, where the potentiality of sin becomes actualized by the act of communication. Thus a correlation between pornography and speech in the fabliaux is also a correlation between sinfulness and a sense of political correctness. In this way, then, medieval sexuality shaped cultural correctness and medieval correctness shaped medieval cultural sexuality. However, both medieval pornographic discourse and medieval political incorrectness, so often represented by the former, could have only taken place in the sphere of the potential rather than the actual. In other words, what was politically incorrect in medieval pornography, was only so within the politically correct impositions of the discourse of social or literary norms.


Pobierz

Opublikowane : 2005-10-01


BorysławskiR. (2005). Po drugiej stronie ust: pornografia i polityczna (nie)poprawność w fabliaux. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (11). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2388

Rafał Borysławski  rafal.boryslawski@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych  Polska
Tytuły i stopnie naukowe

1996 - mgr filologi angielskiej, tytuł pracy magisterskiej Violence in Anglo-Saxon Poetry. Anglo-Saxon Poetry of Violence.
2001 - dr nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, tytuł rozprawy doktorskiej The Old English Riddles and the Riddle-like Aspects of Old English Poetry.Zainteresowania badawcze

poezja i kultura staroangielska;
teoria zagadki i metafory, zagadki staroangielskie i anglo-łacińskie;
staroangielska literatura gnomiczna;
myśl neoplatońska we wczesnym średniowieczu;
literatura i kultura średnioangielska (Middle-English);
francuski cykl arturiański (Chrétien de Troyes), Marie de France;
humor i kultura marginesu w średniowieczu;
historia społeczna wieków średnich;
erotyka i seksualność w średniowieczu;
teoria mitu i antropologia kulturowa.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).