Ostatnie już ustępstwo Richarda Rorty'ego na rzecz reprezentacjonizmuAbstrakt

Ewa Bińczyk - Richard Rorty's Last Concession in Favour of Representationism

The article, drawing from Richard Rorty’s theory, discusses the notion and the discursive contexts of Representationism.


Pobierz

Opublikowane : 2005-10-01


BińczykE. (2005). Ostatnie już ustępstwo Richarda Rorty’ego na rzecz reprezentacjonizmu. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (11). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2393

Ewa Bińczyk  Ewa.Binczyk@umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Humanistyczny; Instytut Filozofii  Polska
Ewa Bińczyk pracuje w Zakładzie Filozofii Nauki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania oscylują wokół związków nauki i technologii we współczesnym świecie, esencjalizmu, filozofii wiedzy oraz filozoficznych podstaw nauki. Jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym pięciu książek ("Studia nad nauką oraz technologią. Wybór tekstów", red. naukowa Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014; "Modeling Technoscience and Nanotechnology Assessment. Perspectives and Dilemmas"". Współautor: Tomasz Stępień, Wydawnictwo Peter Lang, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2014; "Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012; "Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji", Universitas, Kraków 2007; "Socjologia wiedzy w Biblii", Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2003).Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).