(1)
BryantJ. Melville I Indianie: Lektura, Kosmopolityzm I Kondycja Biograficzna. errgo 2021, 65-86.