(1)
Smyrnova-TrybulskaE. Editorial. IJREL 2023, 9, 1-3.