Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie został wcześniej opublikowany ani wysłany do recenzji do innego czasopisma (jeśli taka sytuacja miała miejsce, należy o tym poinformować redakcję).

  The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

 • Plik z tekstem został zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, lub RTF.

  The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.

 • Podano adresy URL cytowanych źródeł internetowych.

  Where available, URLs for the references have been provided.

 • Wymagania edytorskie: odstęp między wierszami - półtora, czcionka 12 pkt; wszystkie ilustracje, rysunki i tabele powinny być umieszczone we właściwych miejscach w tekście, a nie na końcu dokumentu. 

  The text is half-spaced; uses a 12-point font; and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.

 • Tekst powinien spełniać wymagania stylistyczne i bibliograficzne wyszczególnione w części „Informacje dla Autorów”, która znajduje się w sekcji „Nowa Biblioteka”.

  The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in "Nowa Biblioteka".1. Propozycje tekstów prosimy wysłać przez Platformę czasopism naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/NB). Artykuły, komunikaty – do 30000 znaków; sprawozdania, recenzje i omówienia – do 7000 znaków. Do artykułów i komunikatów prosimy dołączyć abstrakt w języku polskim o objętości do 1/2 strony oraz wykaz słów kluczowych w mianowniku liczby pojedynczej uporządkowanych alfabetycznie i rozdzielonych kropkami. Prosimy też o angielskie abstrakty i słowa kluczowe.

2. Teksty powinny być napisane czcionką Times New Roman rozmiar 12; 1,5 odstępu; obustronne wyjustowanie. Nie należy stosować ręcznego przenoszenia wyrazów. Podpisy należy zestawiać czcionką 10 nad tabelą / pod ilustracją, z pojedynczym odstępem i wyjustowane z obu stron. Źródło należy podawać pod ilustracją / tabelą (również czcionką 10, wyjustowane z obu stron), z%nbsp;odniesieniem do pozycji w literaturze zestawionej na końcu tekstu.

3. Tytuły podrozdziałów (jeżeli występują) powinny być wytłuszczone i wyśrodkowane.

4. Odesłania do tabel i ilustracji (w postaci: Wykres 1, Rysunek 1, Tabela 1) muszą być wyraźnie zaznaczone w tekście, wpisane w nawias okrągły.

5. Materiały ilustracyjne są publikowane w wersji kolorowej. Jeżeli ilustracje chronione są prawem autorskim należy dostarczyć pisemną zgodę autora lub właściciela na ich druk.

6. Cytowania w tekście i bibliografię załącznikową należy przygotować zgodnie ze standardami APA 6th. W bibliografii załącznikowej umieszczane są tylko opisy publikacji cytowanych w tekście (przypisach, dodatkach, jako źródło ilustracji, tabel itp.) artykułu.

7. Odesłania w tekście:
a) odsyłacze w tekście powinny być przygotowane według wzoru: (Autor, rok) np. (Kolasa, 2004) lub – w przypadku powoływania się na konkretne strony w publikacji – według wzoru (Autor, rok, s.) np. (Kolasa, 2004, s. 30).
b) W przypadku 2–5 autorów nazwiska rozdziela się przecinkiem, np. (Stefańczyk, Głowacka, 2005, s. 37).
c) W przypadku 3–5 autorów wszystkie nazwiska umieszcza się tylko za pierwszym razem, przy kolejnych odsyłaczach opis skracany jest do postaci: (Autor1 i in., rok, s.), np. (Stefańczyk i in., 2005, s. 37).
d) Przy 6 i więcej autorach należy podać tylko nazwisko pierwszego, np. (Kowalski i in., 2007).
e) W przypadku publikacji pod redakcją podaje się nazwisko redaktora oraz określenie jego funkcji, np. (Żmigrodzki, red., 1998).
f) W przypadku artykułów napisanych w innym języku niż polski, obowiązuje pisownia skrótów i oznaczeń w języku tekstu, np. (Jaskowska et al., 2018, pp. 12-14).
g) W odsyłaczu do publikacji przygotowanej przez organizację/instytucję przy pierwszym odesłaniu umieszcza się jej pełną nazwę i skrót, np. (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich [SBP], 2014), a w następnych skrót, np. (SBP, 2014).
h) Odsyłacz do pracy anonimowej zawiera tytuł i rok, np. (Instrukcja katalogowania, 2012). Gdy tytuł jest zbyt długi, należy go skrócić, np. (Raport o stanie bibliotek wiejskich, 1997), zamiast (Raport o stanie bibliotek wiejskich w świetle obrad Krajowego Kongresu Kultury Wsi Polskiej, 1997).
i) W odesłaniu, w którym powołujemy się na dwa i więcej źródeł, nazwiska autorów z datami i ew. oznaczeniami stron podajemy w kolejności alfabetycznej, a poszczególne wskazania bibliograficzne oddzielamy średnikami, np. (Kolasa, 2004; Sordylowa, 1976a, s. 25-29; Sordylowa, 1976b, s. 38).
j) Nie tworzymy odsyłaczy dla całej witryny. Aby wspomnieć o witrynie (stronie) internetowej, a nie o jakiejkolwiek konkretnej informacji na tej stronie, podajemy jej nazwę w tekście i URL w nawiasach.
Wytyczne i przykłady są dostępne na stronie APA Style. In-Text Citations. (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations).
8. Tytuły książek, artykułów, nazwy baz danych, nazwy programów i projektów unijnych – zestawione kursywą; tytuły czasopism – w cudzysłowie; nazwy programów komputerowych – prostą czcionką.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekstach, po uzgodnieniu z Autorem, oraz możliwość odrzucenia.

Prosimy Autorów o posługiwanie się numerem ORCID. Można go założyć w łatwy sposób na stronie:
http://www.orcid.org


Uprzejmie informujemy, że w ramach przeciwdziałania nierzetelności naukowej, w przypadku zaistnienia zjawisk takich jak „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja będzie powiadamiać o nich odpowiednie podmioty (np. instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe).

*Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale nie został wymieniony jako jej autor/współautor lub też nie wspomniano o roli tej osoby w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.

*O „guest authorship” (honorary authorship) można mówić, gdy osoba w ogóle nie uczestniczyła w przygotowywaniu publikacji bądź też jej udział był bardzo znikomy, a mimo to została wymieniona jako autor lub współautor artykułu.