Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie został wcześniej opublikowany ani wysłany do recenzji do innego czasopisma (jeśli taka sytuacja miała miejsce, należy o tym poinformować redakcję).

  The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

 • Plik z tekstem został zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, lub RTF.

  The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.

 • Podano adresy URL cytowanych źródeł internetowych.

  Where available, URLs for the references have been provided.

 • Wymagania edytorskie: odstęp między wierszami - półtora, czcionka 12 pkt; wszystkie ilustracje, rysunki i tabele powinny być umieszczone we właściwych miejscach w tekście, a nie na końcu dokumentu. 

  The text is half-spaced; uses a 12-point font; and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.

 • Tekst powinien spełniać wymagania stylistyczne i bibliograficzne wyszczególnione w części „Informacje dla Autorów”, która znajduje się w sekcji „Nowa Biblioteka”.

  The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in "Nowa Biblioteka".Redakcja czasopisma uprzejmie prosi Autorów o przestrzeganie następujących zasad przygotowania i przesyłania materiałów do publikacji:

1. Propozycje tekstów prosimy wysłać na adres nowa.biblioteka@gmail.com. Artykuły, komunikaty – do 20 stron; sprawozdania, recenzje i omówienia – do 5 stron. Do artykułów i komunikatów prosimy dołączyć abstrakt w języku polskim o objętości do 1/2 strony oraz wykaz słów kluczowych uporządkowanych alfabetycznie i rozdzielonych kropkami. Po przyjęciu tekstu przez Redakcję oraz wprowadzeniu poprawek sugerowanych przez Recenzentów i Redaktorów tomu ostateczna wersja powinna trafić do Open Journal System.

2. Teksty powinny być napisane czcionką Times New Roman rozmiar 12; 1,5 odstępu; obustronne wyjustowanie. Nie należy stosować ręcznego przenoszenia wyrazów. Podpisy należy zestawiać czcionką 10 nad tabelą / pod ilustracją, z pojedynczym odstępem i wyjustowane z obu stron. Źródło należy podawać pod ilustracją / tabelą (również czcionką 10, wyjustowane z obu stron), z odniesieniem do pozycji w literaturze zestawionej na końcu tekstu.

3. Tytuły podrozdziałów (jeżeli występują) powinny być wytłuszczone i wyśrodkowane.

4. Odesłania do tabel i ilustracji (w postaci: Wykres 1, Rysunek 1, Tabela 1) muszą być wyraźnie zaznaczone w tekście, wpisane w nawias okrągły.

5. Materiały ilustracyjne są publikowane w wersji kolorowej. Jeżeli ilustracje chronione są prawem autorskim należy dostarczyć pisemną zgodę autora lub właściciela na ich druk.

6. Bibliografię załącznikową prosimy zestawić na końcu pracy w układzie alfabetycznym według nazwisk autorów lub tytułów dzieł anonimowych. W przypadku kilku prac tego samego autora zamieszczamy je w kolejności alfabetycznej tytułów. Bibliografię załącznikową poprzedzamy słowem Literatura.

7. Odesłania w tekście głównym lub przypisach rzeczowych do pozycji bibliografii odbywają się za pomocą podania w nawiasie okrągłym tylko nazwiska autora publikacji, roku jej wydania i strony/stron, z których skorzystano (oprac. na podstawie: J. Harasimczuk, J. Cieciuch: Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. http://liberilibri.pl/harasimczuk/item/download/11_d7199de1980f7c9d43d36280e72dc31f [dostęp. 14.01.2016]).

Tekst, tekst, tekst, tekst (Nowak, 2012)
lub
Jak zauważył Nowak (2012)
- w wypadku publikacji wielu autorów (do pięciu) należy wymienić w nawiasie wszystkie nazwiska. Jeśli publikacja posiada sześciu i więcej autorów powołujemy się tylko na pierwsze nazwisko, uzupełniając opis o skrót i. in.
(Nowak, Kowalski, Wiśniewska, 2012)
(Nowak i in., 2012)
- powołując się po raz kolejny na publikację, w wypadku prac do dwóch autorów podaje się oba nazwiska, jednak jeśli chodzi o pozycję autorstwa powyżej trzech osób, powtarza się tylko pierwsze nazwisko, opuszczenie zaznaczając skrótem i in.
Pierwszy odsyłacz w tekście (Nowak, 2012)
Następny odsyłacz w tekście (Nowak, 2012)
Pierwszy odsyłacz w tekście (Nowak, Kowalski, 2012)
Następny odsyłacz w tekście (Nowak, Kowalski, 2012)
Pierwszy odsyłacz w tekście (Nowak, Kowalski, Wiśniewska, 2012)
Następny odsyłacz w tekście (Nowak i in., 2012)
- jeżeli w bibliografii wymienione są prace jednego autora wydane w tym samym roku, należy w nawiasie po dacie wydania dodać literę sygnalizującą kolejność opisów
Tekst, tekst, tekst, tekst (Nowak, 2012a). Tekst, tekst, tekst, tekst (Nowak, 2012b)
- jeśli publikacja nie posiada autorów, wtedy w nawiasie powinno znaleźć się tylko pierwsze słowo z tytułu. Jeśli kilka publikacji ma podobny tytuł, wtedy należy uzupełnić odsyłacz o kolejne, identyfikujące słowo.
- jeśli powołują się Państwo na wybrane strony z publikacji, informację o nich podają Państwo w odsyłaczu
(Nowak, 2010, s. 23)
- w przypadku odnośnika, w którym powołują się Państwo na kilka publikacji nazwiska autorów wraz z datami i ewentualnymi oznaczeniami stron, podajemy alfabetycznie. Kolejne wskazania bibliograficzne oddzielamy średnikiem
(Czekański, 2004, s. 290; Łącka, 2011, s. 72-75; Październik, 2009, s. 114)
- w przypadku odnośnika do dokumentu anonimowego podajemy tytuł dokumentu (można go skrócić do formy jednoznacznie identyfikującej źródło w bibliografii) i rok jego wydania (o ile istnieje)
(Informacje)
(United States Military Academy Library 2011-2013)

8. Tytuły książek, artykułów, nazwy baz danych, nazwy programów i projektów unijnych – zestawione kursywą; tytuły czasopism – w cudzysłowie; nazwy programów komputerowych – prostą czcionką. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekstach, po uzgodnieniu z Autorem, oraz możliwość odrzucenia.

Prosimy Autorów o posługiwanie się numerem ORCID. Można go założyć w łatwy sposób na stronie:
http://www.orcid.org


Uprzejmie informujemy, że w ramach przeciwdziałania nierzetelności naukowej, w przypadku zaistnienia zjawisk takich jak „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja będzie powiadamiać o nich odpowiednie podmioty (np. instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe).

*Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale nie został wymieniony jako jej autor/współautor lub też nie wspomniano o roli tej osoby w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.

*O „guest authorship” (honorary authorship) można mówić, gdy osoba w ogóle nie uczestniczyła w przygotowywaniu publikacji bądź też jej udział był bardzo znikomy, a mimo to została wymieniona jako autor lub współautor artykułu.

(aktualizacja 20.03.2019)

Przepisy na bibliografię na stronie www: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/bibliografia.html