Nad slovenskými prekladmi Wisławy SzymborskejAbstrakt

On Slovak Translations of Wisława Szymborska’s Poems

This paper deals with the Slovak translations of poems by Wisława Szymborska who was awarded Nobel Prize in 1996. Twenty years later two collection of her poems were published in the Slovak language. The author of this paper summarized all translations of W. Szymborska’s poems into the Slovak language which have been published in literature magazines as well as books since 1952, the year of the poet’s debut. Since some poems were translated more than once by different translators, the phenomenon of retranslation is also discussed. Various translations of three poems are compared and analyzed in the paper as well.


Keywords: Wisława Szymborska, literary translation, retranslation, interpretation, poem


Bednárová K., 1999: Teória prekladovej série. In: D. Sabolová, red.: Chiméra prekladania. Bratislava, Veda, s. 163—166.

Buczek M., 2014: Literatura polska w słowackich przekładach po 2007 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich“, t. 5, cz. 2, s. 181—200.

Ivanidesová S., 2016: Determinujúce faktory vzniku sériových prekladoch chorvátskych diel do slovenčiny. Dizertačná práca. Bratislava.

Kovalčík V., 1979: Poézia v zrkadle prekladu. „Romboid“, č. 5, s. 48.

Kulihová A., 2008: Sériové preklady z chorvátskej literatúry (Milan Begović: Bez tretieho). „Slavica slovaca“, č. 2, s. 146—154.

Matuszewski R., 1966: O poézii Wisławy Szymborskej. In: W. Szymborska: Volanie na Yetiho. Bratislava, Slovenský spisovateľ, s. 96—114.

„Przekłady Literatur Słowiańskich“ 2013, t. 1, cz. 2.

„Przekłady Literatur Słowiańskich“ 2014, t. 4, cz. 2.

„Przekłady Literatur Słowiańskich“ 2014, t. 5, cz. 2.

Rusinek M., 2016: Nic zwyczajnego. Kraków, Znak.

Sabolová D., 1999: Viacnásobný preklad a jeho funkcie v národnej kultúre. In: D. Sabolová, red.: Chiméra prekladania. Bratislava, Veda, s. 158—162.

Szymborska W., 1956: Obraz v zimnom paláci. „Kultúrny život“, č. 11, s. 2.

Szymborska W., 1964: Múzeum, Balada, Rubensove ženy. „Kultúrny život“, č. 2, s. 7.

Szymborska W., 1964: Wiersze wybrane. Kraków, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Szymborska W., 1966: Radosť z písania, Zátišie s balónikom, Dve Brueglove opice, Cestovná elégia. „Slovenské pohľady“, č. 4, s. 81—83.

Szymborska W., 1966: Volanie na Yetiho. Bratislava, Slovenský spisovateľ.

Szymborska W., 1979: Mister univerzum. „Revue svetovej literatúry“, č. 7, s. 43.

Szymborska W., 1988: Deti doby, Písanie životopisu, O smrti bez zveličovania, Sklonok storočia. „Literárny týždenník“, č. 11, s. 8.

Szymborska W., 1996: Archeológia, Na koráb, Jarmok zázrakov, Tortúry, Tréma. „Slovenské pohľady“, č. 12, s. 63—69.

Szymborska W., 1999: 49 básní. Bratislava, Q111.

Szymborska W., 2002: Chvíľa. Bratislava, Drewo a srd.

Szymborska W., 2009: Neprítomnosť. Bratislava, OZ Slniečkovo.

Szymborska W., 2012: Wiersze wybrane. Kraków, Wydawnictwo a5.

Szymborska W., 2016: Pohľad zhora, Lótova žena, Experiment. „Vertigo“, č. 2, s. 20—22.

Szymborska W., 2016: Trochu o duši. Bratislava, OZ Polska. „Życie Literackie“ 1956, č. 14.

Źródła internetowe

http://www.podtatranske-noviny.sk/2017/01/szymborskej-basne-poputuju-ajdo-nemocnic-ci-hospicov/ [dátum prístupu: 23.08.2017].

https://issuu.com/polskyinstitutbratislava/docs/oktober_program_issue [dátum prístupu: 23.08.2017].

https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/nobelistka-szymborska-hadzala-basne-do-kosa/ [dátum prístupu: 23.08.2017].

https://spis.korzar.sme.sk/c/20419282/rozdaju-patsto-knih-wislawy-szymborskej.html [dátum prístupu: 23.08.2017].

https://www.facebook.com/pg/polska.sk/about/?ref=page_internal [dátum prístupu: 23.08.2017].

https://www.postoj.sk/21447/udelenie-nobelovej-ceny-vnimala-ako-svoju-tragediu [dátum prístupu: 23.08.2017].

https://www.tyzden.sk/kultura/36892/mozart-poezie/ [dátum prístupu: 23.08.2017].

Pobierz


ObertováZ. (1). Nad slovenskými prekladmi Wisławy Szymborskej. Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7031

Zuzana Obertová  zuzana.pojezdalova@gmail.com
Comenius University in Bratislava Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.