Nad slovenskými prekladmi Wisławy SzymborskejAbstrakt

On Slovak Translations of Wisława Szymborska’s Poems

This paper deals with the Slovak translations of poems by Wisława Szymborska who was awarded Nobel Prize in 1996. Twenty years later two collection of her poems were published in the Slovak language. The author of this paper summarized all translations of W. Szymborska’s poems into the Slovak language which have been published in literature magazines as well as books since 1952, the year of the poet’s debut. Since some poems were translated more than once by different translators, the phenomenon of retranslation is also discussed. Various translations of three poems are compared and analyzed in the paper as well.


Keywords: Wisława Szymborska, literary translation, retranslation, interpretation, poem


Bednárová K., 1999: Teória prekladovej série. In: D. Sabolová, red.: Chiméra prekladania. Bratislava, Veda, s. 163—166.

Buczek M., 2014: Literatura polska w słowackich przekładach po 2007 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich“, t. 5, cz. 2, s. 181—200.

Ivanidesová S., 2016: Determinujúce faktory vzniku sériových prekladoch chorvátskych diel do slovenčiny. Dizertačná práca. Bratislava.

Kovalčík V., 1979: Poézia v zrkadle prekladu. „Romboid“, č. 5, s. 48.

Kulihová A., 2008: Sériové preklady z chorvátskej literatúry (Milan Begović: Bez tretieho). „Slavica slovaca“, č. 2, s. 146—154.

Matuszewski R., 1966: O poézii Wisławy Szymborskej. In: W. Szymborska: Volanie na Yetiho. Bratislava, Slovenský spisovateľ, s. 96—114.

„Przekłady Literatur Słowiańskich“ 2013, t. 1, cz. 2.

„Przekłady Literatur Słowiańskich“ 2014, t. 4, cz. 2.

„Przekłady Literatur Słowiańskich“ 2014, t. 5, cz. 2.

Rusinek M., 2016: Nic zwyczajnego. Kraków, Znak.

Sabolová D., 1999: Viacnásobný preklad a jeho funkcie v národnej kultúre. In: D. Sabolová, red.: Chiméra prekladania. Bratislava, Veda, s. 158—162.

Szymborska W., 1956: Obraz v zimnom paláci. „Kultúrny život“, č. 11, s. 2.

Szymborska W., 1964: Múzeum, Balada, Rubensove ženy. „Kultúrny život“, č. 2, s. 7.

Szymborska W., 1964: Wiersze wybrane. Kraków, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Szymborska W., 1966: Radosť z písania, Zátišie s balónikom, Dve Brueglove opice, Cestovná elégia. „Slovenské pohľady“, č. 4, s. 81—83.

Szymborska W., 1966: Volanie na Yetiho. Bratislava, Slovenský spisovateľ.

Szymborska W., 1979: Mister univerzum. „Revue svetovej literatúry“, č. 7, s. 43.

Szymborska W., 1988: Deti doby, Písanie životopisu, O smrti bez zveličovania, Sklonok storočia. „Literárny týždenník“, č. 11, s. 8.

Szymborska W., 1996: Archeológia, Na koráb, Jarmok zázrakov, Tortúry, Tréma. „Slovenské pohľady“, č. 12, s. 63—69.

Szymborska W., 1999: 49 básní. Bratislava, Q111.

Szymborska W., 2002: Chvíľa. Bratislava, Drewo a srd.

Szymborska W., 2009: Neprítomnosť. Bratislava, OZ Slniečkovo.

Szymborska W., 2012: Wiersze wybrane. Kraków, Wydawnictwo a5.

Szymborska W., 2016: Pohľad zhora, Lótova žena, Experiment. „Vertigo“, č. 2, s. 20—22.

Szymborska W., 2016: Trochu o duši. Bratislava, OZ Polska. „Życie Literackie“ 1956, č. 14.

Źródła internetowe

http://www.podtatranske-noviny.sk/2017/01/szymborskej-basne-poputuju-ajdo-nemocnic-ci-hospicov/ [dátum prístupu: 23.08.2017].

https://issuu.com/polskyinstitutbratislava/docs/oktober_program_issue [dátum prístupu: 23.08.2017].

https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/nobelistka-szymborska-hadzala-basne-do-kosa/ [dátum prístupu: 23.08.2017].

https://spis.korzar.sme.sk/c/20419282/rozdaju-patsto-knih-wislawy-szymborskej.html [dátum prístupu: 23.08.2017].

https://www.facebook.com/pg/polska.sk/about/?ref=page_internal [dátum prístupu: 23.08.2017].

https://www.postoj.sk/21447/udelenie-nobelovej-ceny-vnimala-ako-svoju-tragediu [dátum prístupu: 23.08.2017].

https://www.tyzden.sk/kultura/36892/mozart-poezie/ [dátum prístupu: 23.08.2017].

Pobierz


ObertováZ. (1). Nad slovenskými prekladmi Wisławy Szymborskej. Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7031

Zuzana Obertová  zuzana.pojezdalova@gmail.com
Comenius University in Bratislava Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).