Edukacja literacka cudzoziemców w sytuacji przemianAbstrakt

The article presents the most important changes in the contemporary literary criticism and the ways in which they influence thinking of Polish education among foreigners. The author concentrates above all on teaching Polish literature and culture; he begins with reflection on the very essence and aim of teaching Polish literature to foreigners, then he discusses the main problems and doubts that an educator nowadays must face. He describes also different possible models of Polish literary and cultural education designed for foreigners.


Słowa kluczowe

Polish as a foreign language; Polish literature; teaching; Polish studies; theory of literature; methodology of teaching Polish as a foreign language

Cudak R., 2010, Edukacja literacka na kursach języka polskiego jako obcego, w: Achtelik A., Kita M., Tambor J, red., Nauczyć Polski i polskiego. Sztuka i rzemiosło, Katowice: Uniwersytet Śląski, Gnome.

Damrosch D., 2003, What is World Literature?, Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Grossman E., 2010, Blaski i cienie globalizacji, w: Nycz R., Miodunka M., Kunz T., red., Polonistyka bez granic, t. 1, Wiedza o literaturze i kulturze, Kraków: Universitas.

Markowski M.P., 2001, Interpretacja i literatura, „Teksty Drugie”, nr 5.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-13


CudakR. (2020). Edukacja literacka cudzoziemców w sytuacji przemian. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 31-40. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10580

Romuald Cudak  romuald.cudak@us.edu.pl
dr hab. prof. UŚ, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Pracownia Badań nad Językiem i Literaturą Polską w Świecie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6047-680X

Autor licznych publikacji z zakresu literaturoznawstwa i glottodydaktyki. Napisał m.in.: Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka (Katowice 2004), Czytając Białoszewskiego (Katowice 1999), Świetopełna trześć dziwosłów: interpretacje wierszy i szkice o współczesnej poezji polskiej (Katowice 1999); redaktor i współredaktor wielu tomów zbiorowych i monografii, m.in.: Polskiej genologii literackiej (wraz z D. Ostaszewską, Warszawa 2007), Innych optyk (wspólnie z J. Tambor, Katowice 2002) oraz tomów Literatury polskiej w świecie (Katowice).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).