OchwatM. (2023). Prescriptum. GEOlogos. Edukacja humanistyczna w czasach antropocenu. Postscriptum Polonistyczne, 31(1), 1-13. https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.31.16