(1)
KoriakowcewaJ. Nostalgia Za Komunizmem: Problemy Socjalne a Językowy Obraz Rzeczywistości We Współczesnej Prasie Rosyjskiej. PR 2011.