DanielJ. (2007). Z historii badań nad zawartością materiału leksykalnego dla potrzeb nauczania języka rosyjskiego jako obcego. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3852