(1)
GrabarekD. Kolizja Aksjologiczna Prawa Karnego Z Prawem Upadłościowym Jako Skutek Zmiany Tytułu Rozdziału XXXVI Kodeksu Karnego. ppk 2022, 6, 1-18.