GrabarekD. Kolizja aksjologiczna prawa karnego z prawem upadłościowym jako skutek zmiany tytułu rozdziału XXXVI Kodeksu karnego. Problemy Prawa Karnego, v. 6, n. 1, p. 1-18, 19 jun. 2022.