GrabarekD. Kolizja Aksjologiczna Prawa Karnego Z Prawem Upadłościowym Jako Skutek Zmiany Tytułu Rozdziału XXXVI Kodeksu Karnego. Problemy Prawa Karnego, T. 6, nr 1, June 2022, s. 1-18, doi:10.31261/PPK.2022.06.01.05.