About the Journal

Pismo „Filozofia i prawo kanoniczne” stanowi otwarte, interdyscyplinarne forum wymiany refleksji filozofów i prawników (kanonistów), w tym przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Podejmowanie zagadnień podejmowanych w rocznikach tematycznych jest - z samego założenia - próbą odpowiedzi na złożone problemy dynamicznie zmieniającego się świata: społecznego, religijnego, kulturowego i cywilizacyjnego. Granice refleksji merytorycznej wyznacza zaznaczony tytułem pierwszego tomu cyklicznej triady: człowiek (osoba) - rodzina - społeczeństwo, którego źródłem inspiracji jest najważniejszy dokument Sobór Watykański II: Gaudium et spes constitution. Inicjatywa zyskuje poparcie instytucjonalnej współpracy naukowców,

Szczegółowo cel i zakres tematyczny czasopisma "Philosophy and Canon Law" wyznacza kolejny tytuł rocznika - w dwóch sekcjach (a od 2021 - dwóch numerach czasopisma): "Philosophy" oraz "Canon Law".