Gottlob Frege’s Letters. A Few Remarks on the Polish-Language Edition of Frege’s Scientific Correspondence [rev. Gottlob Frege: Korespondencja naukowa]

Krystian Bogucki
https://orcid.org/0000-0002-4753-497X

Abstract

The present article reviews the Polish-language edition of Gottlob Frege’s scientific correspondence. In the article, I discuss the material hitherto unpublished in Polish in relation to the remainder of Frege’s works. First of all, I inquire into the role and nature of definitions. Then, I consider Frege’s recognition criteria for sameness of thoughts. In the article’s third part, I study letters devoted to the principle of semantic compositionality, while in the fourth part I discuss Frege’s remarks concerning the context principle.


Keywords

Gottlob Frege; Frege’s correspondence; definitions; criteria for sameness of thoughts; compositionality; the context principle

Beaney M.: Frege: Making Sense. Duckworth, London 1996.

Besler G.: „Podążamy tymi samymi lub podobnymi drogami myślowymi”. Tematyka korespondencji logicznej Gottloba Fregego z Giuseppem Peanem, Davidem Hilbertem i Bertrandem Russellem. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019.

Bogucki K.: An Essay on Compositionality of Thoughts in Frege’s Philosophy. „Philosophical Papers” 2022, vol. 51 (1), s. 1–43. https://doi.org/10.1080/05568641.2021.2014351.

Bogucki K.: Frege’s View of the Context Principle After 1890. „Grazer Philosophische Studien” 2022, vol. 99 (1), s. 1–29. https://doi.org/10.1163/18756735-00000155.

Bogucki K.: Fregowska kategoria „Bedeutung”. „Analiza i Egzystencja” 2018, nr 43, s. 83–102. https://doi.org/10.18276/aie.2018.43-05.

Burge T.: Frege on Sense and Linguistic Meaning. W: Idem: Truth, Thought, Reason: Essays on Frege. Clarendon–Oxford University Press, Oxford–New York 2005, s. 242–269.

Currie G.: Frege’s Letters. „British Journal for the Philosophy of Science” 1982, vol. 33 (1), s. 65–76. https://doi.org/10.1093/bjps/33.1.65.

Davidson D.: Prawda i znaczenie. Przeł. J. Gryz. W: D. Davidson: Eseje o prawdzie, języku i umyśle. Red. B. Stanosz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 3–32.

Davidson D.: Semantyka dla języków naturalnych. Przeł. J. Gryz. W: D. Davidson: Eseje o prawdzie, języku i umyśle. Red. B. Stanosz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 60–75.

Dreben B., Floyd J.: Frege–Wittgenstein Correspondence. W: Interactive Wittgenstein. Essays in Memory of Georg Henrik von Wright. Ed. E. De Pellegrin. Dordrecht–Heidelberg–London–New York 2011, s. 15–73. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9909-0_2.

Dudman V.H.: Frege on Definitions. „Mind” 1973, vol. 82 (328), s. 609–610. https://doi.org/10.1093/mind/lxxxii.328.609.

Dummett M.: The Context Principle: Centre of Frege’s Philosophy. W: Logik und Mathematik. Hrsg. I. Max, W. Stelzner. W. de Gruyter, Berlin 1995, s. 3–19.

Dummett M.: Frege: Philosophy of Language. Harvard University Press, Cambridge 1973.

Dummett M.: The Interpretation of Frege’s Philosophy. Harvard University Press, London–Duckworth–Cambridge 1981.

Frege G.: Begriffsschrift, Eine der Arithmetischen Nachgebildete Formelsprache des Reinen Denkens. W: Begriffsschrift und andere Aufsätze. Hrsg. I. Angelelli. 2. Aufl. 4. Nachdruck. Georg Olms, Hildesheim 1993, s. VII–XVI, 1–88.

Frege G.: Begriffsschrift: A Formula Language Modeled Upon That of Arithmetic, for Pure Thought. W: Frege and Gödel: Two Fundamental Texts in Mathematical Logic. Ed. and trans. J. Van Heijenoort. Harvard University Press, Cambridge–London 1967, s. 1–82. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674864603.c2.

Frege G.: Booles Rechnende Logik und die Begriffsschrift (1881–1882). W: Idem: Nachgelassene Schriften. Hrsg. H. Hermes, F. Kambartel, F. Kaulbach. Felix Meiner, Hamburg 1969, s. 9–52.

Frege G.: Briefe an Edmund Husserl. W: Idem: Wissenschaftlicher Briefwechsel. Hrsg. G. Gabriel et al. Felix Meiner, Hamburg 1976, s. 94–108.

Frege G.: Fragmenty z „Grundlagen der Arithmetik”. W: Idem: Pisma semantyczne. Z niem. przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył B. Wolniewicz. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 10–17.

Frege G.: Gedankenfüge. W: Idem: Logische Untersuchungen. Hrsg. und eingeleitet von G. Patzig. Vandenhoeck&Ruprecht, Gottingen 1966, s. 72–91.

Frege G.: Grundgesetze der Arithmetik, Begriffsschriftlich Abgeleitet. Bd. 2. Georg Olms, Hildesheim 1966.

Frege G.: Ideografia logiczna. W: F. Brentano, G. Frege, Ch. Thiel: Próby gramatyki filozoficznej. Antologia. Tłum. i oprac. K. Rotter. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 45–85.

Frege G.: Korespondencja naukowa. Wydanie krytyczne. Oprac. edycji pol. i weryfikacja tłum. G. Besler, J. Zwierzyńska. Przekł. na jęz. polski A. Painta (z jęz. niem.), M. Jurczyński (z jęz. ang.), M. Ples-Bęben (z jęz. franc.), L. Obojska (z jęz. wł.). Na podstawie edycji niem., którą oprac. G. Gabriel et al. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020.

Frege G.: Kurze Übersicht meiner logischen Lehren. W: Idem: Nachgelassene Schriften. Hrsg. H. Hermes, F. Kambartel, F. Kaulbach. Felix Meiner, Hamburg 1969, s. 213–218.

Frege G.: Logik in der Mathematik (1914). W: Idem: Nachgelassene Schriften. Hrsg. H. Hermes, F. Kambartel, F. Kaulbach. Felix Meiner, Hamburg 1969, s. 219–270.

Frege G.: Logische Untersuchungen. Hrsg. und eingeleitet von G. Patzig. Vandenhoeck&Ruprecht, Gottingen 1966.

Frege G.: Myśl – studium logiczne. W: Idem: Pisma semantyczne. Z niem. przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył B. Wolniewicz. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 101–129.

Frege G.: O pojęciu liczby. W: Filozofia matematyki. Antologia tekstów klasycznych. Wybór, oprac. i komentarze R. Murawski. Wyd. 2. popr. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1994, s. 175–203.

Frege G.: The Philosophical and Mathematical Correspondence. Eds. B. McGuinness. Trans. K. Kaal. University of Chicago Press, Chicago 1980.

Frege G.: Pojęcie i przedmiot. W: Idem: Pisma semantyczne. Z niem. przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył B. Wolniewicz. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 45–59.

Frege G.: Sens i znaczenie. W: Idem: Pisma semantyczne. Z niem. przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył B. Wolniewicz. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 60–88.

Gupta A.: Definitions. Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive. Winter 2021 Edition. Ed. E.N. Zalta. https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/definitions/ [dostęp: 20.12.2022].

Gut A.: Gottlob Frege i problemy współczesnej filozofii. Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.

Heck R.G.: Grundgesetze der Arithmetik I §§ 29–32 (I). W: Idem: Reading Frege’s Grundgesetze. Oxford University Press, Oxford 2012, s. 51–81.

Heck R.G.: Grundgesetze der Arithmetik I §§ 29–32 (II). W: Idem: Reading Frege’s Grundgesetze. Oxford University Press, Oxford 2012, s. 118–134.

Janssen T.M.V.: Frege, Contextuality and Compositionality. „Journal of Logic, Language, and Information” 2001, vol. 10 (1), s. 115–136. https://doi.org/10.1023/A:1026542332224.

Linnebo Ø.: The Context Principle. W: Idem: Thin Objects. An Abstractionist Account. Oxford University Press, Oxford 2018, s. 107–134.

Linnebo Ø.: The Context Principle in Frege’s Grundgesetze. W: Essays on Frege’s Basic Laws of Arithmetic. Eds. P.A. Ebert, M. Rossberg. Oxford University Press, Oxford 2019, s. 90–114.

Linnebo Ø.: Frege’s Proof of Referentiality. „Notre Dame Journal of Formal Logic” 2004, vol. 45 (2), s. 73–98. https://doi.org/10.1305/ndjfl/1095386645.

Odrowąż-Sypniewska J.: Kontekstualizm i wyrażenia nieostre. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2013.

Pelletier F.J.: Did Frege Believe in Frege’s Principle? „Journal of Logic, Language, and Information” 2001, vol. 10, s. 87–114. https://doi.org/10.1023/A:1026594023292.

Resnik M.: The Context Principle in Frege’s Philosophy. „Philosophy and Phenomenological Research” 1967, vol. 27, s. 356–365. https://doi.org/10.2307/2106062.

Resnik M.: Frege’s Proof of Referentiality. W: Frege, Contextuality and Compositionality. Eds. L. Haaparanta, J. Hintikka. Springer, Dordrecht 1986, s. 177–196.

Russell B.: Principles of Mathematics. Routledge, Cambridge 2010.

Rygalski A.: Frege a Wittgenstein. Uwagi o fiasku korespondencyjnego dialogu. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica” 2010, vol. 23, s. 131–144.

Schirn M.: Frege’s Objects of a Quite Special Kind. „Erkenntnis” 1990, vol. 32, s. 27–60. https://doi.org/10.1007/BF00209555.

Schirn M.: Gottlob Frege: Wissenschaftlicher Briefwechsel. „Philosophical Review” 1978, vol. 87, s. 490–493. https://doi.org/10.2307/2184918.

Textor M.: Frege’s Recognition Criterion for Thoughts and Its Problems. „Synthese” 2018, vol. 195, s. 2677–2696. https://doi.org/10.1007/s11229-017-1345-8.

Van Heijenoort J.: Frege on Sense Identity. „Journal for Philosophical Logic” 1977, vol. 6, s. 103–108.

Wittgenstein L.: Traktat logiczno-filozoficzny. Przeł., wstępem opatrzył B. Wolniewicz. Wyd. 3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Wright C.: Frege’s Conception of Numbers as Objects. Aberdeen University Press, Aberdeen 1983.


Published : 2023-06-27


BoguckiK. (2023). Gottlob Frege’s Letters. A Few Remarks on the Polish-Language Edition of Frege’s Scientific Correspondence [rev. Gottlob Frege: Korespondencja naukowa]. Folia Philosophica, 48, 1-24. https://doi.org/10.31261/fp.13798

Krystian Bogucki  kbogucki12@gmail.com
Polish Academy of Sciences  Poland
https://orcid.org/0000-0002-4753-497X

Krystian Bogucki – doktor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Interesuje się historią wczesnej filozofii analitycznej oraz analityczną filozofią języka. Publikował między innymi w „Synthese”, „Philosophical Papers”, „Grazer Philosophische Studien” i „Filozofii Nauki”. Obecnie realizuje projekt na temat rozumienia niedorzecznych zdań Traktatu logiczno-filozoficznego Ludwiga Wittgensteina.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.