Academic E-learning in Poland Results of a Diagnostic Survey


Abstract

Academic e-learning is not a new phenomenon world-wide or in Poland. However, there are only a few publications examining academic e-learning in Poland from a wider perspective (i.e., country-wide, and not only from that of the specific course, faculty member, or university orientation), and none of them present complex analysis and diagnosis. The goal of this paper is to present an investigation of academic e-learning in Poland in both public and private universities. The sample of 139 universities was surveyed, and relations between variables – such as e-learning process characteristics and university characteristics – were analysed via hypotheses testing. Results of the survey may constitute a basis for comparison on a national and international level and offer strategic directions for university authorities.


Keywords

academic e-learning; e-learning in Poland; diagnostic survey; disemination of e-learning

Betlej, P. (2011). Skuteczność tradycyjnych i elektronicznych form kształcenia w zakresie przedmiotów ekonomicznych – wyniki badań [Efficiency of traditional and electronic forms of learning economy courses – research results]. e-mentor, 5(42), 45–50.

Binda, J. & Stofkova, K. R. (2017a). Impact of information and communication technologies on improving the quality and effectiveness of the education process. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), INTED Proceedings (pp. 6916–6923). Valencia: IATED.

Binda, J. & Stofkova, K. R. (2017b). Organizational and financial aspects of blended learning implementation at the university as a teaching supporting solution. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), ICERI Proceedings (pp. 5904–5913). Sevilla: IATED.

Bizon, W. (2012). Efektywność wspomagania zajęć dydaktycznych e-learningiem w akademickim kształceniu ekonomicznym [Effectiveness of e-learning support for didactics of economy courses]. e-mentor, 1(43), 40–47.

Bizon, W. (2010). Trafność i rzetelność pomiarów poprzedzających badanie efektywności szkoleń e-learningowych [Accuracy and reliability of measurements preceding assessments of e-learning trainings’ effectiveness]. e-mentor, 5(37), 23–28.

Chomczyński, P. (2015). Problemy nauczycieli zaangażowanych w kształcenie na odległość – wyniki terenowych badań jakościowych [Problems faced by teachers involved in e-learning – results of qualitative field study]. e-mentor, 3(60), 42–47.

Chwaleba, A. & Poniński, M. (1998). Metrologia elektryczna [Electrical metrology]. Warszawa: WNT.

Dąbrowski, M. (2005). Formy wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji w opinii nauczycieli i studentów SGH [Forms of information and communication technologies exploitation in education from Warsaw School of Economics teachers’ and students’ perspective]. e-mentor, 1(8), 43–45.

Eisenbardt, M. (2007). Powszechność i zakres wykorzystania e-nauczania w szkolnictwie wyższym województwa śląskiego [Scope and spread of e-learning in higher education in Silesia]. In M. Dąbrowski & M. Zając (Eds.), e-edukacja.net (pp. 197–205). Warszawa: FPiAKE.

Evans, J. D. (1996). Straightforward statistics for the behavioral sciences. Pacific Grove (CA): Brooks /ColePublishing.

Gajewski, R. & Jarosińska, E. (2011). Technology Enhanced Learning w edukacji inżynierów [Technology Enhanced Learning for engineering education]. In M. Dąbrowski & M. Zając (Eds.), Koncepcje i praktyka e-edukacji [Concepts and practice of e-education] (pp. 43–48). Warszawa: FPiAKE.

Grabowska, A. (2012). eUczelnia - eNauczanie na Politechnice Gdańskiej [eUniversity – eLearning in Gdansk University of Technology]. In M. Dąbrowski & M. Zając (Eds.), E-learning: narzędzia i praktyka [E-learning: tools and practice] (pp. 196–193). Warszawa: FPiAKE.

Grzeszczyk, T. (2010). Rozwój zdalnego nauczania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej [Development of distance education in Warsaw University of Technology, Faculty of Management]. In M. Dąbrowski & M. Zając (Eds.), E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie [E-learning in higher education – potential and exploitation] (pp. 239–244). Warszawa: FPiAKE.

Helenowska-Peschke, M. (2017). Blended Learning Model for Computer Techniques for Students of Architecture. International Journal of Research in E-learning, 3(1), 62–75.

Hołowiecki, M. (2014). Wykorzystanie e-learningu jako formy kształcenia zdalnego na publicznych uczelniach wyższych w Polsce [The use of academic e-learning in Polish public universities]. Lingua ac communitas, 24, 185–206.

Jaworska, E., Hernik, J., & Sirakoulis, K. (2018). Do we really need e-learning? Considerations based on the example of West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland and Technological Educational Institute of Thessaly, Greece. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), INTED Proceedings (pp. 5315–5324). Valencia: IATED.

Kierzek, M. & Tyburski, M. (2005). Badanie potrzeb i oczekiwań studentów i pracowników w kontekście rozwoju e-edukacji w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu [Study of Academy of Economy in Poznan students’ and teachers needs and expectations in the context of e-education development]. e-mentor, 1(8), 38–42.

Kisielnicki, J. & Nowacka, B. (2013). Modele nauczania e-learningowego i ich ocena. Analiza porównawcza na przykładzie PJWSTK i Uczelni Łazarskiego [E-learning models and their assessment. Comparative analysis of PJWSTK and Łazarski University]. In L. Banachowski (Eds.), Postępy e-edukacji [E-education development] (pp. 41–52). Warszawa: PJWSTK.

Klimas, P. (2015). Nowe media a skuteczność procesów kształcenia – perspektywa studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [New media and efficiency of education – perspective of University of Economy in Katowice]. Prace Naukowe UE w Katowicach [Journals of UEin Katowice], Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie [University in the perspective of long life learning], 74–84.

Kraski, M. (Ed.) (2006). Elektroniczna gospodarka w Polsce [Electronic economy in Poland]. Poznań: ILiM.

Kraski, M. (Ed.) (2007). Elektroniczna gospodarka w Polsce [Electronic economy in Poland]. Poznań: ILiM.

Kraski, M. (Ed.) (2008). Elektroniczna gospodarka w Polsce [Electronic economy in Poland]. Poznań: ILiM.

Kraski, M. (Ed.) (2009). Elektroniczna gospodarka w Polsce [Electronic economy in Poland]. Poznań: ILiM.

Królikowski, T. & Susłow, W. (2010). Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość: studium przypadku [University Center of Distance Education – case study]. e-mentor, 5(37), 50–57.

Kula (Maleńczyk), I. & Plebańska M. (2011). Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów [Assessment of didactical effectiveness of e-learning from students’ perspective]. In M. Dąbrowski & M. Zając (Eds.), Koncepcje i praktyka e-edukacji [Concepts and practice of e-education] (pp. 92–98). Warszawa: FPiAKE.

Kula (Maleńczyk). I. & Plebańska, M. (2012). Promocja e-learningu akademickiego – doświadczenia Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej [Promotion of academic e-learning – experiences of Center of Open and Distance Education, Warsaw University of Technology]. e-mentor, 3(45), 64–70.

Kuśmierek, Z. & Korczyński, M. (2003). Measurement and Instrumentation – Why Needed in Engineering Education. In Proceeding of 14th Int. EAEEIE Conf. of Educational Innovations in EIE (pp. 1–5). Gdańsk: EIE.

Kwiatkowska, V. (2007). Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim – wyniki badań własnych [Impact of lecture’s from on didactical efficiency in higher education – results of study]. e-mentor, 1(18), 58–61.

Lenkiewicz, P., Drabik, A., & Kotowski, R. (2010). Role of the e-learning platform in the integrated system of the management of the university. In EDULEARN Proceedings (pp. 6611–6615). Barcelona: IATED.

Maleńczyk, I. (2015). Analysis and level of use of e-learning in Poland. eLearning and Software for Education, 3, 54–59.

Marciniak, S. (1989). Zespolona metoda oceny efektywności przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych [Integrated method of assessment of technical-organizational projects]. Warszawa: WPW.

Ordon, U. & Sołtysiak, W. (2016). Skuteczność kształcenia akademickiego w formule e-learningu. Wybrane aspekty [Efficiency of academic e-learning. Selected aspects]. Edukacja–Technika–Informatyka [Education–Technology–Informatics], 1(15), 39–43.

Pańka, M. (2012). Otwarta edukacja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu [Open education in Copernicus University in Toruń]. In M. Dąbrowski & M. Zając (Eds.), E-learning: narzędzia i praktyka [E-learning: tools and practice] (pp. 161–166). Warszawa: FPiAKE.

Paliwoda-Pekosz, G. & Stal, J. (2015). ICT in supporting content and language integrated learning: experience from Poland. Information Technology For Development, 21(3), 403–425.

Pleśniarska, A. (2016). Wykorzystanie e-learningu w polskich uniwersytetach w aspekcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [E-learning in Polish universities in the context of knowledge economy]. Toruń: Adam Marszałek.

Pokojski, W., Różański, J., & Wicińska, J. (2011). Wdrażanie e-learningu w szkole wyższej na przykładzie Wszechnicy Polskiej – Szkoły Wyższej TWP [Implementation of e-learning on example of Wszechnica Polska University in Warsaw]. e-mentor, 4(41), 63–68.

Radkowska, J. & Radkowski, K. (2005). Propozycja modelu wdrażania e-learningu w państwowych uczelniach zawodowych [Framework for e-learning implementation in state higher professional schools]. In M. Dąbrowski & M. Zając (Eds.), E-learning w kształceniu akademickim [Academic e-learning] (pp. 176–184). Warszawa: FPiAKE.

Rawa-Kochanowska, A. (2012). Motywowanie w e-nauczaniu – z doświadczeń praktyka [Motivation in e-edition from practioner’s perspective]. e-mentor, 4(46), 40–44.

Redlarski, K. & Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym [Applications of e-learning in higher education]. In B. A. Basińska & I. Garnik (Eds.), Zarządzanie informatycznym środowiskiem pracy [Management of information work environment] (pp. 77–94). Gdańsk: WZiE PG.

Rutkowski, J., Moscinska, K., & Klosowski, P. (2008). Blended education at large technical university located in highly urbanized metropolitan region. In IMSCI proceedings vol. 1 (pp. 160–165).

Szadziewska, A. & Kujawski, J. (2017). Advantages and disadvantages of the blended-learning method used in the educational process at the faculty of management at the University of Gdansk, in the opinion of undergraduate students. In ICERI Proceedings (pp. 3938–3946). Seville: IATED.

Szadziewska, A. & Kujawski, J. (2016). The usefulness of the blended-learning method in the opinion of full-time students of the Gdansk University. In EDULEARN Proceedings (pp. 1792–1801). Barcelona: IATED.

Turula, A. (2014). Kiedy dydaktyka akademicka jest nowoczesna: o potrzebie dywersyfikacji kształcenia na odległość [When Academic Teaching is Modern: the Need for Diversification of Distance Learning]. Kultura i Polityka, 15, 45–63.

Wolski, K. (2011). Motywacja wewnętrzna oraz chęć do korzystania z e-learningu – doniesienie z badań [External motivation and willingness to use e-learning – test message]. e-mentor, 1(38), 43–46.

Woźniak-Zapór, M., Grzyb, M., & Rymarczyk, S. (2016). Dystrybutorzy wiedzy – badanie satysfakcji nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w ramach platformy zdalnego nauczania [Knowledge distibutors – study of teachears’ satisfaction applying tools from e-learning platform]. ZN WEiA PG [Journal of Faculty of Electrotechnics and Automation of Gdansk University of Technology], 48, 107–112.

Zając, M. (2005). Rozwiązania e-learningowe wybranych ośrodków akademickich – analiza dobrych praktyk. e-mentor, 5(1), 54–57.

Zalewska, E. (2015). Jakość kursów e-learning [Quality of e-learning courses]. In P. Wdowiński (Ed.), Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych [Academic teacher in the context of new educational challenges] (pp. 105–113). Łódź: University of Łódź.

Download

Published : 2019-02-01


MaleńczykI., & GładyszB. (2019). Academic E-learning in Poland Results of a Diagnostic Survey. International Journal of Research in E-Learning, 5(1), 35-59. https://doi.org/10.31261/IJREL.2019.5.1.03

Izabela Maleńczyk  I.Malenczyk@okno.pw.edu.pl
Warsaw University of Technology  Poland
https://orcid.org/0000-0002-8038-3667
Bartłomiej Gładysz 
Warsaw University of Technology  Poland
https://orcid.org/0000-0003-0619-0194
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.