Jedenaście z dwudziestu czterech. O zapomnianych <i>Opowiadaniach oświęcimskich</i> Marii Zarębińskiej-Broniewskiej

Maciej Tramer
https://orcid.org/0000-0001-5395-5415

Abstrakt

Opowiadania oświęcimskie (Auschwitz stories) by Maria Zarębińska-Broniewska was first published in a book version in 1948. All the texts included in the book, however, had been
written earlier. First of them were initially released in a daily Polska Zbrojna (Armed Poland) in early June 1945, just a few days after the author’s return from a concentration camp. They were one of the first accounts which concerned women’s concentration camps. The book which was published later included nine out of eleven short stories written by Zarębińska. There is also an extant manuscript a novel’s synopsis. However, a very ambitious project of creating tens of short stories was not completed due to the author’s death. This article is a description of the history of Auschwitz stories and their particular editions; it also includes two forgotten stories which were not included in published collections.


Słowa kluczowe

Auschwitz; obóz koncentracyjny; wspomnienia; edycja

Broniewska J.: Tamten brzeg mych lat. Warszawa 1979.

[Broniewska-Pijanowska M., Kolańczyk A.]: 44739. Wspomnienie o Marii Zarębińskiej – aktorce. Toruń 2016.

Strzelecka I.: Obóz kobiecy (Frauenlager) w KL Auschwitz-Birkenau (Bla, Blb). „Zeszyty Oświęcimskie” 2008, nr 24, s. 7–110.

Tramer M.: „Opowiadania oświęcimskie” – opowieść edytorska. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2018, T. 47, nr 1: Lager, łagier, obóz – zapis. Lektury, s. 73–91.

Zarębińska M.: Dzieci za drutami. „Polska Zbrojna” 1945, nr 148, s. 7.

Zarębińska M.: Dzieci za drutami (II). „Polska Zbrojna” 1945, nr 150, s. 7.

Zarębińska M.: Dziękuję… „Nowa Epoka” 1946, nr 19/20, s. 10–11.

Zarębińska M.: Entlausung – odwszenie. „Polska Zbrojna” 1945, nr 110, s. 2.

Zarębińska M.: Entlausung – odwszenie. „Polska Zbrojna” 1945, nr 111, s. 2.

Zarębińska M.: Jakoś inaczej. „Polska Zbrojna” 1946, nr 26, s. 5.

Zarębińska M.: Koncert. „Przekrój” 1946, nr 48, s. 6.

Zarębińska M.: Pamięci tych, co grobów nie mają. „Polska Zbrojna” 1945, nr 236, s. 4.

Zarębińska M.: Szczury. „Polska Zbrojna” 1945, nr 112, s. 3.

Zarębińska M.: Zina. „Nowe Widnokręgi” 1945, nr 11/12, s. 23.

Zarębińska M.: Zina. Entlausung – odwszenie. „Kuźnica” 1946, nr 23, s. 4–5.

Zarębińska-Broniewska M.: „Dzieci Warszawy”. [Rękopis]. Teczka „Dwa zeszyty”. Muzeum Władysława Broniewskiego w Warszawie. Dokumenty nieskatalogowane.

Zarębińska-Broniewska M.: [Maszynopis opowiadania Gołębie]. Teczka „Dwa zeszyty”. Muzeum Władysława Broniewskiego w Warszawie. Dokumenty nieskatalogowane.

Zarębińska-Broniewska M.: Opowiadania oświęcimskie. Warszawa 1948.

Zarębińska-Broniewska M.: Opowiadania oświęcimskie. Warszawa 1960.

Zarębińska-Broniewska M., Broniewski W.: Ręka umarłej. Warszawa 1971.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-23


TramerM. (2020). Jedenaście z dwudziestu czterech. O zapomnianych <i>Opowiadaniach oświęcimskich</i&gt; Marii Zarębińskiej-Broniewskiej. Narracje O Zagładzie, (6), 332-340. https://doi.org/10.31261/NoZ.2020.06.19

Maciej Tramer 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5395-5415
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).