Zatrzymane w pamięci. Epistolograficzne studium wojennego dramatu

Lucyna Sadzikowska: Listy z lagrów i więzień 1939–1945. Wybrane zagadnienia. Katowice, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, 2019, ss. 325.

Małgorzata Łoboz
https://orcid.org/0000-0002-0705-8219

Abstrakt

Recenzentka scharakteryzowała cel opisywanej książki, którym (jak zasugerowała autorka) jest opis i kodyfikacja listu obozowo-więziennego w jego aspekcie teoretyczno-praktycznym. Ważnym aspektem rozważań jest zatem deskrypcja interakcji adresata i odbiorcy, analiza funkcji dialogu listowego oraz relacji interpersonalnych.

Podstawą źródłową badanych przez Sadzikowską tekstów są unikatowe zbiory listów obozowych i więziennych z okresu 1939–1945. Pochodzą one z różnych obozów koncentracyjnych, nie tylko w Polsce, ale i w Europie w ogóle. Ich lektura stanowi integralną część odkrywania i opisywania (z różnych perspektyw badawczych, przy wykorzystaniu zróżnicowanych metodologii) wojennego dramatu, wyrastającego z doświadczeń totalitaryzmu. Listy obozowe stanowią wyjątkowe (bo bardzo zindywidualizowane) świadectwo losu wszystkich ofiar poniżonych i upokorzonych przez rzeczywistość obozu koncentracyjnego. W pewnym sensie listy więźniów są echem wewnętrznych zmagań o sprawiedliwość oraz ocalenie godności i człowieczeństwa. Co ciekawe – autorka zainicjowała inspirującą metodę odczytywania tej epistolografii w kontekście indywidualnych losów nadawców i adresatów tej korespondencji.

W opinii recenzentki nieocenioną wartość mają dokumenty źródłowe (zamieszczone w Aneksach). Są to: Listy obozowe Franciszka Ogona (Aneks I) oraz wspomnienie Alojzego Frosa o Franciszku Ogonie (Aneks II).

Recenzentka wysoko ocenia poziom merytoryczny i naukowe walory monografii, podkreślając, że autorka na podstawie intrygującego materiału epistolograficznego stworzyła efektowną, ciekawą syntezę, uwzględniającą rozmaite perspektywy interpretacyjne. Wypełniła tym samym niedostatek podobnych opracowań w polskim literaturoznawstwie.


Pobierz

Opublikowane : 2021-05-18


ŁobozM. (2021). Zatrzymane w pamięci. Epistolograficzne studium wojennego dramatu. Narracje O Zagładzie, (1(7), 246-251. https://doi.org/10.31261/NoZ.2021.07.15

Małgorzata Łoboz 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0705-8219
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).