„Gdyby to był tylko głos nieba i chmur”. O (nie)banalności tła. Z fotograficznego albumu Karla Höckera


Abstrakt

"If It Was only the Outer Voice of Sky and Cloud". On the (Non-)banality of the Background. From the Photo Album of Karl Höcker

This text is an attempt at interpreting the photographs depicting SS officers captured in the moments of holiday relax. After fulfilling their everyday duties in Auschwitz, the SS men – in Höcker’s pictures from his album – rest, walk, joke, sing, feast and flirt with women; they are cheerful, smiling and carefree. The study of the album – revealed only in 2007, consisting of 116 pictures taken between June and December 1944 – is an impossible study, a study of silence, of commenting voices, a study spread between black and white, photography and the world, words and aphonia, hell and its background. It is the account of helplessness – of the gaze, language and understanding.

Key words: photography, memory, image, album, Holocaust, Auschwitz


Agamben G.: Dzień sądu. W: G. Agamben: Profanacje. Przeł. M. Kwaterko. Warszawa 2006, s. 35–40.

The Album. Dostępne w Internecie: http://www.ushmm.org/information/exhibitions/onlinefeatures/collections-highlights/auschwitz-ssalbum/album [data dostępu: 29.02.2016].

Auschwitz through the Lens of the SS: Photos of Nazi Leadership at the Camp. Dostępne w Internecie: http://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-features/collections-highlights/auschwitz-ssalbum [data dostępu: 29.02.2016].

Barthes R.: Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Przeł. J. Trznadel. Warszawa 1996.

Belting H.: Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. Bryl. Kraków 2007.

Didi-Huberman G.: Kora. Przeł. T. Swoboda. Gdańsk 2013.

Didi-Huberman G.: Obrazy mimo wszystko. Przeł. M. Kubiak Ho-Chi. Kraków 2008.

Eliach Y.: Chasydzkie opowieści z czasów Holokaustu. Przeł. M. Wójcik. Kraków 2014.

Laughing at Auschwitz – SS Auxiliaries Poses at a Resort for Auschwitz Personnel, 1942. Dostępne w Internecie: http://rarehistoricalphotos.com/laughing-auschwitz-ss-auxiliaries-poses-resort-auschwitz-personnel-1942/ [data dostępu: 29.02.2016].

Lewis N.A.: In the Shadow of Horror. Auschwitz SS Guardian Frolic. Dostępne w Internecie: http://isurvived.org/InTheNews/Auschwitz-SSguards_floric.html [data dostępu: 29.02.2016].

Pontremoli E.: Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności. Przeł. M.L. Kalinowski. Gdańsk 2006.

Potocka M.A.: Fotografia. Ewolucja medium sztuki. Warszawa 2010.

Rouillé A.: Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Przeł. O. Hedemann. Kraków 2007.

Rousseau F.: Żydowskie dziecko z Warszawy. Historia pewnej fotografii. Przeł. T. Swoboda. Gdańsk 2009.

Sontag S.: Widok cudzego cierpienia. Przeł. S. Magala. Kraków 2010.

Soulages F.: Estetyka fotografii. Strata i zysk. Przeł. B. Mytych-Forajter, W. Forajter. Kraków 2007.

Stevens W.: Żółte popołudnie. Przeł. J. Gutorow. Wrocław 2008.

Stiegler B.: Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych. Przeł. J. Czudec. Kraków 2009.

A Tale of Two Albums. Dostępne w Internecie: http://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-features/collections-highlights/auschwitz-ssalbum/a-tale-of-two-albums [data dostępu: 29.02.2016].

Wieviorka A.: Czym było Auschwitz? Rozmowy z moją córką. Przeł. P. Tarasewicz. Gdańsk 2015.

Wilkinson A.: Picturing Auschwitz. “The New Yorker”, 17.03.2007. Dostępne w Internecie: http://www.newyorker.com/magazine/2008/03/17/picturing-auschwitz [data dostępu: 29.02.2016].

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-29


Szczypiorska-MutorM. (2016). „Gdyby to był tylko głos nieba i chmur”. O (nie)banalności tła. Z fotograficznego albumu Karla Höckera. Narracje O Zagładzie, (2), 202-223. https://doi.org/10.31261/NoZ.2016.02.13

Magdalena Szczypiorska-Mutor  martacuber@interia.pl
Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Warszawski 
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).