Wytwarzanie archiwum. <i>§1000</i> Anny Baumgart


Abstrakt

Creating an Archive. Anna Baumgart’s §1000

The article is an analysis of Anna Baumgart’s film, §1000, which is a recording of the play directed by Agata Baumgart based on residual records of the prison play from 1947 prepared by Norwegian Nazis in Falstad. Baumgart’s project is discussed in the context of the newest theories related to the notion of an archive: from the classical approaches of Derrida and Foster, to the newest conceptions proposed by Rebecca Schneider, Heike Roms and Paul Clarke. The text reveals numerous levels of Baumgart’s reflections on artistic representations of history and the functioning of an archive; moreover, it is an attempt at formulating an extended definition of a theatre archive on the basis of the discussed project.

Key words: archive, memory, performance, document, performing the archive, Holocaust


Alphen E. van: Archival Obsessions and Obsessive Archives. In: What Is Research in the Visual Arts? Obsession, Archive, Encounter. Eds. M.A. Holy, M. Smith. New Haven–London 2008, s. 65–84.

Baumgart A.: Historia. Obszary re‑interpretacji. Opis pracy doktorskiej. Dostępne w Internecie: http://www.asp.gda.pl/upload/private/praca%20doktorska(1).pdf [data dostępu: 31.08.2015].

Borowski M.: Strategie zapominania. Pamięć i kultura cyfrowa. Kraków 2015.

Clarke P.: Performing the Archive: the Future of the Past. [Draft on the talk by Paul Clarke for Inside Movement Knowledge ‘meeting on dance reconstruction’ 31 October 2009]. Dostępne w Internecie: insidemovementknowledge.net/wp.../03/clarke_imk_talk_31oct09.doc [data dostępu: 25.04.2015].

Derrida J., Prenowitz E.: Archive Fever. A Freudian Impression. “Diacritics” 1995, Vol. 25, no 2, s. 9–63.

Diamond E.: Performance in the Archives. “Theatre History Studies” 2008, Vol. 28, s. 20–26.

Foster H.: An Archival Impulse. In: Archive. Ed. Ch. Merewether. Cambridge, MA 2006, s. 143–148.

Ginzburg C.: Tropy: korzenie paradygmatu poszlakowego. Przeł. T. Sierotowicz. „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 2006, T. 39, s. 8–65.

Kurz I.: Dokument jako fantom. Historia w twórczości Anny Baumgart. Dostępne w Internecie: http://www.obieg.pl/teksty/34215 [data dostępu: 29.04.2015].

Niziołek G.: Polski teatr Zagłady. Warszawa 2013.

Orlow U.: Latent Archives, Roving Lens. In: Memory. Ed. I. Farr. Cambridge, MA 2012, s. 204–214.

Pearson M., Shanks M.: Theatre/Archeology. London–New York 2001.

Phelan P.: The Ontology of Performance: Representation without Reproduction. In: Memory. Ed. I. Farr. Cambridge, MA 2012, s. 111–113.

Roms H.: Eventful Evidence. Historicizing Performance Art. “Maska” 2008, Issue 117–118, Autumn, s. 69–77.

Samuel R.: Theatres of Memory. Past and Present in Contemporary Culture. London–New York 2012.

Schneider R.: Performance Remains. In: Perform, Repeat, Record: Live Art in History. Eds. A. Jones, A. Heathfield. Bristol 2012, s. 137–150.

Szalewska K.: Archiwum i przemijanie. „Decasia” Michaela Gordona i Billa Morrisona. „Kultura Współczesna” 2011, nr 4, s. 148–159.

Taylor D.: The Archive and the Repertoire. Performing Cultural Memory in the Americas. Durham–London 2003.

Wolthers L.: Escaping the Fortress of Memory: Archive Patology in Lindsay Seers’s Art. In: Performing Archives/Archives of Performance. Eds. G. Borggreen, R. Gade. Copenhagen 2013, s. 432–444.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-29


RewerendaM. (2019). Wytwarzanie archiwum. <i>§1000</i&gt; Anny Baumgart. Narracje O Zagładzie, (2), 271-282. https://doi.org/10.31261/NoZ.2016.02.17

Magdalena Rewerenda  martacuber@interia.pl
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).