Auschwitz jest metaforą wszystkiego. Przypadek <i>Oświęcimków</i> Wojciecha Albińskiego


Abstrakt

Auschwitz as the Metaphor for Everything. Wojciech Albiński’s Oświęcimki

The object of analysis in this article is the short prose collection entitled Oświęcimki (2014). Wojciech Albiński’s pieces reveal how strongly war and Holocaust clichés are rooted in the
dictionary, gestures and collective bodily memory of contemporary generations. These texts can be also read as the critiques of the pop‑cultural infantilisation of the Shoah and the signs of tiredness due to the excess of traumatising testimonies on the events of World War II. As the author endeavours to demonstrate, Albiński’s texts reveal the empathetic unease and the real needs of approaching the past, understanding it, and searching for sense in it. Oświęcimki are analysed in the context of the issues connected with the functioning of the Holocaust in the permanently changing collective memory.

Key words: Oświęcimki by Wojciech Albiński, Holocaust, Auschwitz, collective memory, post-memory, post‑traumatic culture


Albiński W.: Oświęcimki. Warszawa 2014.

Alphen E. van: Zabawa w Holokaust. Przeł. K. Bojarska. W: Reprezentacje Holokaustu. Wybór i oprac. J. Jarniewicz, M. Szuster. Kraków–Warszawa 2014, s. 291–317.

Bojarska K.: Wydarzenia po Wydarzeniu. Białoszewski – Richter – Spiegelman. Warszawa 2012.

Connerton P.: Jak społeczeństwa pamiętają. Przeł. M. Napiórkowski. Wstęp M. Napiórkowski. Warszawa 2012.

DeKoven Ezrahi S.: Holokaust a zmieniające się granice sztuki. Przeł. M. Michalski. W: Reprezentacje Holokaustu. Wybór i oprac. J. Jarniewicz, M. Szuster. Kraków–Warszawa 2014, s. 255–273.

Głowiński M.: Wielkie zderzenie. „Teksty Drugie” 2002, nr 3, s. 199–211.

Gorządek E.: Zbigniew Libera „Pozytywy”. Dostępne w Internecie: http://culture.pl/pl/dzielo/zbigniew‑libera‑pozytywy [data dostępu: 05.05.2016].

Król Z.: Między balkonem a garażem. „Dwutygodnik” 2015, nr 146. Dostępne w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/5831‑miedzy‑balkonem‑a‑garazem.html [data dostępu: 20.04.2016].

LaCapra D.: Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna. Przeł. K. Bojarska. Kraków 2009.

Mach A.: Polska kondycja posttraumatyczna – próba diagnozy. W: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badań. Red. R. Nycz. Kraków 2011, s. 217–237.

Morawiec A.: Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora. Łódź 2009.

Nikodem J.: Wojciech Albiński, „Oświęcimki”. Dostępne w Internecie: http://culture.pl/pl/dzielo/wojciech‑albinski‑oswiecimki [data dostępu: 27.04.2016].

Olsen B.: Kultura materialna po tekście: przywracanie obecności rzeczom. Przeł. P. Stachura. W: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia. Red. E. Domańska. Poznań 2010, s. 561–592.

Posłuszny Ł.: Przestrzeń, miejsce i nie‑miejsce wobec pamięci i nie‑pamięci. W: Pamięć i afekty. Red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz. Warszawa 2014, s. 309–321.

Rosenfeld A.: Kres Holokaustu. Przeł. R. Czekalska, A. Kuczkiewicz‑Fraś. Kraków 2013.

Szczepan A.: Polski dyskurs posttraumatyczny. Literatura polska ostatnich lat wobec Holokaustu i tożsamości żydowskiej. W: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badań. Red. R. Nycz. Kraków 2011, s. 239–256.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-29


NazimekJ. (2019). Auschwitz jest metaforą wszystkiego. Przypadek <i>Oświęcimków</i&gt; Wojciecha Albińskiego. Narracje O Zagładzie, (2), 283-294. https://doi.org/10.31261/NoZ.2016.02.18

Joanna Nazimek  martacuber@interia.pl
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).