Zasypia ryba. Autobiograficzne i zwierzęce niepokojenia w malarstwie Andrzeja Wróblewskiego


Abstrakt

A Fish Falls Asleep. Autobiographical and Animal Disquietudes in Andrzej Wróblewski’s Painting

This article is an attempt to interpret the painting of Andrzej Wróblewski – the author of Rozstrzelania – as part of the interdisciplinary research. This is an interpretation of his painting – especially of his animal paintings – in the context of the poems of Tadeusz Różewicz, Jerzy Ficowski, and Tadeusz Śliwiak. In their poems, these authors have explored the problem of memory, the mutilation of humans and animals, but also the protection of nature and its primordial character. This combination of arts and literature can create a new methodology; it can contribute to new research on postwar painting in the context of animal studies and memory studies.

Key words: Polish poetry, postwar painting, realism, symbolism, animal studies, Andrzej Wróblewski


Andrzej Wróblewski nieznany. Red. J. Michalski. Kraków 1993.

Arendt H.: Walter Benjamin 1892–1940. Przeł. A. Kopacki. Posłowie E. Rzanna. Gdańsk 2007.

Balcerzan E.: Poezja polska w latach 1939–1965. Cz. 1. Warszawa 1984.

Benjamin W.: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór i oprac. H. Orłowski. Poznań 1996.

Boehm G.: O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów. Red. D. Kołacka. Przeł. M. Łukasiewicz, A. Pieczyńska‑Sulik. Kraków 2014.

Czaja D.: Lekcje ciemności. Wołowiec 2009.

Ecce Animalia. Orońsko 2014.

Ficowski J.: Odczytanie popiołów. Sejny 2003.

Holub M.: Wiersze. Przeł. L. Engelking, M. Grześczak. Izabelin 1996.

Karp J.: Dziewczynka z cienia. Warszawa 2013.

Kuczyńska‑Koschany K.: Lew Szestow, Tadeusz Zieliński: dwie inkarnacje toposu Aten i Jerozolimy. W: Fenomen ducha Europy. Red. D. Jewdokimow, M. Jędraszewski, M. Loba. Poznań 2010, s. 255–268.

Marin L.: O przedstawieniu. Gdańsk 2011.

Miał coś z proroka. Rozmowa Jacka Tomczuka z Andrzejem Wajdą. „Newsweek. Wydanie specjalne” 2017, nr 1, s. 82–87.

Michalski J.: Chłopiec na żółtym tle. Kraków 2009.

Pastoureau M.: Niebieski. Historia koloru. Przeł. M. Ochab. Warszawa 2013.

Poprzęcka M.: Czas wyobrażony. O sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku. Warszawa 1986.

Różewicz T.: Zwiastowanie. „Kwartalnik Artystyczny” 2014, nr 3, s. 54–58.

Ryby w rzece Heraklita. Oprac. J. Trzupek, A. Knapik. „Dekada Literacka” 1998, nr 12, s. 6–7, 15.

Sebald W.G.: Austerlitz. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2007.

Szumlewicz K.: Malarstwo A. Wróblewskiego z punktu widzenia ciała. Dostępne w Internecie: http://lewica.pl/?id=13593 [data dostępu: 27.11.2017].

Śliwiak T.: Pojednanie. W: T. Śliwiak: Koń maści muzycznej. Wstęp i wybór K. Pieńkosz. Kraków 1986, s. 86.

Wróblewski A.: Unikanie stanów pośrednich. Red. M. Ziółkowska, W. Grzybała. Warszawa 2014.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-29


NowickaD. (2017). Zasypia ryba. Autobiograficzne i zwierzęce niepokojenia w malarstwie Andrzeja Wróblewskiego. Narracje O Zagładzie, (3), 217-232. https://doi.org/10.31261/NoZ.2017.03.14

Daria Nowicka  martacuber@interia.pl
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).