Refleksja o statusie miejsca‑po‑obozie na przykładzie krakowskiej Fabryki Kabli w perspektywie relacji Joanny Ringel


Abstrakt

A Reflection on the Status of the Post‑camp Site on the Example of the Cable Factory in Cracow in Joanna Ringel’s Account

Referring to the theory of sites of memory and non‑sites of memory, the author of this text asks a question concerning the status of Kabelwerk – a forced labour sub‑camp located by the Cable Factory [in Polish: Fabryka Kabli] in Cracow. The researcher bases his reflections on one part of the account of Joanna Ringel – a former prisoner of this camp – which was written as a protocol of an interview. He pays attention to the character of this testimony, analysing it in the context of the term of orality. In the analytical part, the author cites the excerpts from this account and informs about the look of Kabelwerk, its living conditions, and everyday events in the camp.

Key words: site of memory, non‑site of memory, oral history, historical interview, autobiographical narration, Płaszów, Kabelwerk


Augé M.: Nie‑miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Przeł. R. Chymkowski. Warszawa 2010.

Augé M.: Nie‑miejsca. Wprowadzenie do antropologii nadnowoczesności: fragmenty. Przeł. A. Dziadek. „Teksty Drugie” 2008, nr 4 (112), s. 127–140.

Dymnicka M.: Od miejsca do nie‑miejsca. „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica” 2011, nr 36, s. 35–52.

Filipkowski P.: Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji autobiograficznych. Wrocław 2010.

Grądzka M.: „Kabel” – zapomniany obóz pracy przymusowej przy ul. Prokocimskiej 75 w Krakowie. Dostępne w Internecie: http://nowahistoria.interia.pl/polska‑walczaca/news‑kabel‑zapomniany‑oboz‑pracy‑przymusowej‑przy‑ul‑prokocimskie,nId,1834598 [data dostępu: 01.05.2016].

Hirsch M.: Żałoba i postpamięć. Przeł. K. Bojarska. W: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia. Red. E. Domańska. Poznań 2010, s. 245–278.

Inwentarz Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce (1944–1947). Archiwa Wojewódzkich Komisji Historycznych (od X.1947 Delegatur ŻIH): Katowice, Kraków, Warszawa, Wrocław (1945–1950). Oprac. M. Natkowska. Warszawa 2006.

Kotarba R.: Niemiecki obóz w Płaszowie, 1942–1945. Kraków–Warszawa 2009.

Lefebvre H.: La révolution urbaine. Paris 1970.

Nora P.: Mémoire collective. In: Faire de l’histoire. Sous la dir. de J. Le Goff, P. Nora. Paris 1974.

Ocalona z Zagłady. Relacja Joanny Ringel [edycja krytyczna]. Oprac. M. Wachuła. Kraków 2014 (praca magisterska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN).

Posłuszny Ł.: Przestrzeń, miejsce i nie‑miejsce wobec pamięci i nie‑pamięci. W: Pamięć i afekty. Red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz. Warszawa 2014, s. 309–321.

Próchniak P.: Miejsca nieistnienia (wypisy). W: Pamięć i afekty. Red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz. Warszawa 2014, s. 491–510.

Przewodnik po zespołach archiwum Centralnego Komitetu Żydów w Polsce ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Oprac. T. Epsztein. Warszawa 2005.

Relacja Joanny Ringel, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, sygn. 301/241.

Sendyka R.: Miejsca, które straszą (afekty i nie‑miejsca pamięci). W: Pamięć i afekty. Red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz. Warszawa 2014, s. 285–307.

Sendyka R.: Pryzma – zrozumieć nie‑miejsce pamięci (non‑lieux de mémoire). „TekstyDrugie” 2013, nr 1–2, s. 323–344.

Szpociński A.: Miejsca pamięci (lieux de mémoire). „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 11–20.

Tippner A.: Ghostwriting i historia mówiona: teksty kolaboratywne jako przypadek graniczny pisarstwa autobiograficznego. Przeł. A. Artwińska. W: Autobiografie (po)-graniczne. Red. I. Iwasiów, T. Czerska. Kraków 2016, s. 209–220.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-29


WachułaM. (2017). Refleksja o statusie miejsca‑po‑obozie na przykładzie krakowskiej Fabryki Kabli w perspektywie relacji Joanny Ringel. Narracje O Zagładzie, (3), 345-360. https://doi.org/10.31261/NoZ.2017.03.22

Michał Wachuła  martacuber@interia.pl
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).