Moja winnica…: autobiografia czy auto(tanato)grafia?


Abstrakt

Artykuł jest próbą twórczej lektury (przy wykorzystaniu materiału ikonicznego, a także innych utworów czytanej autorki) autobiografii Miriam Akavii pt. Moja winnica. Najistotniejszym aspektem teoretycznym, zasygnalizowanym w tytule szkicu, pozostaje książka Aleksandry Ubertowskiej Holokaust. Auto (tanato) grafie. Tekst to zastosowanie zmodyfikowanej przez Ubertowską Derridiańskiej kategorii quasi-gatunkowej do interpretacji istotnego dzieła tożsamościowego autorki, której przeżyciem formującym była Zagłada.


Słowa kluczowe

Miriam Akavia; autobiografia; auto (tanato) grafia; Żydzi polscy; Zagłada; ocaleńcy; Jacques Derrida; Aleksandra Ubertowska

Akavia M.: Co Żydzi, którzy wyjechali z Polski, myślą o niej? W: Trudne pytania w dialogu polsko‑żydowskim. Warszawa 2006, s. 142–145.

Akavia M.: Jesień młodości. Kraków 1989.

Akavia M.: Moja winnica. Saga rodzinna w trzech częściach. Kraków 2010 (wyd. I – Warszawa 1990).

Akavia M.: Moje powroty. Kraków 2005 (wyd. II – 2010).

Akavia M.: Urojenia. Poznań 2000.

Benjamin W.: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wyb. i oprac. H. Orłowski. Poznań 1996.

Czermińska M.: Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków 2000.

Famulska‑Ciesielska K., Żurek S.J.: Literatura polska w Izraelu. Leksykon. Kraków–Budapeszt 2012.

Kaniewska B.: Świat w granicach „ja”. O narracji pierwszoosobowej. Poznań 1997.

Krupa B.: W sidłach teorii. Aleksandra Ubertowska: Holokaust. Auto (tanato) grafie. Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2014, ss. 367. „Narracje o Zagładzie” 2015, nr 1, s. 284–293.

Lejeune P.: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Red. R. Lubas‑ Bartoszyńska. Kraków 2001.

Lourie R.: Autobiografia Stalina. Przeł. J. Piątkowska. Kraków 2013.

Man P. de: Autobiografia jako od‑twarzanie. Przeł. M.B. Fedewicz. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 307–318.

Mason M.G.: Inny głos: autobiografie pisarek. Przeł. O. Kubińska. W: Autobiografia. Red. M. Czermińska. Gdańsk 2009, s. 169–207.

Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Red. M. Saryusz‑Wolska, R. Traba. Współpraca J. Kalicka. Warszawa 2014.

„Pisanie jest ze swej natury niemoralne”. O narracji i Zagładzie z Michałem Głowińskim rozmawiają Marta Tomczok i Paweł Wolski. „Narracje o Zagładzie” 2015, nr 1, s. 141–160.

Trudne pytania w dialogu polsko‑żydowskim. Warszawa 2006.

Ubertowska A.: Holokaust. Auto (tanato) grafie. Warszawa 2014.

Ubertowska A.: Świadectwo, trauma, głos. Literackie reprezentacje Holokaustu. Kraków 2007.

Wat A.: Literatura faktu. „Wiadomości Literackie” 1929, nr 35, s. 1.

Zimand R.: Diarysta Stefan Ż. Wrocław 1990.
Pobierz

Opublikowane : 2018-11-11


Kuczyńska‑ KoschanyK. (2018). Moja winnica…: autobiografia czy auto(tanato)grafia?. Narracje O Zagładzie, (4), 234-244. https://doi.org/10.31261/NoZ.2018.04.11

Katarzyna Kuczyńska‑ Koschany 
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1671-2278
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).