Proza drugiego pokolenia po Zagładzie: inne sposoby pamiętania


Abstrakt

Proza drugiego pokolenia po Zagładzie: inne sposoby pamiętania (tłumaczenie Jagoda Budzik)


Słowa kluczowe

Holokaust; drugie pokolenie; proza; pamięć

Appelfeld A.: Ha‑Nicolim, ha‑zikaron we‑ha‑jecira ha‑omanutit. „Biszwil ha‑Zikaron” 1997, 24.

Brikner M.: Sifrut we‑historia: He‘arot ktanot le‑nose gadol. W: Sifrut we‑historia. Red. R. Cohen, W. Maali. Jeruszalajim 1997.

Lachmanowic L.: Hora’at ha‑Szoa be‑emca‘ut ha‑sifrut: ma‘arach szi‘ur. Chinuch we‑Hora’a Metukszewet – Jad wa‑Szem. Ze strony Szkoły Edukacji o Zagładzie Jad Waszem: yadvashem.org/yv/he/education/newsletter/28/literature.asp [data dostępu: 27.02.2018].

Fajngold B.A.: Hora’at sifrut ha‑Szo’a – be‘ajot ha‑jesod. „Alon la‑More le‑Sifrut” 1992, 12.

Stranin M.: Ha‑Omanut hi tris bi‑fnej ha‑banalijut. Wywiad z Aharonem Appelfeldem. „Zika – Ha‑Iton ha‑Mekuwan le‑Hora’at ha‑Szo’a”, gilion merc. Dostępne w Internecie: http://www.yadvashem.org/he/articles/interviews/aharon‑appelfeld.html [data dostępu: 27.02.2018].

Blatman D.: Anachnu asirim szel ha‑zikaron we‑szel ha‑zman. Rozmowa z Idą Fink. „Biszwil ha‑Zikaron” 1996, 11.

Chajim E.G.: Anszej Pinot. Or Jehuda 2013.

Awigur‑Rotem G.: Chamsin we‑ciporim meszuga‘ot. Tel Awiw 2009.

Ejni L.: Wered ha‑Lewanon. Tel Awiw 2009.

Gowrin M.: Hewzekim. Tel Awiw 2002.

Chajot N.: Gnewat ha‑Szo’a szeli ‑ reszimot szel ca‘ir israeli. Tel Awiw 2009.

Semel N.: Ktiwa tachat trauma. Tamcit dwarim sze‑ne’emru be‑jom ijun be‑Uniwersitat Bar Ilan. Dostępne w Internecie: navasemel.com/index.php?page_id=164.

Semel N.: Kowa zchuchit: kowec sipurim szel ha‑dor ha‑szeni. Tel Awiw 1985.

Milner I.: Kir‘ej awar. Tel Awiw 2003.

Kosz Zohar T: Etika szel zikaron: kola szel mnemozina be‑sifrut ha‑dor ha‑szeni. Tel Awiw 2009.

Bar‑On D.: Al. ha‑acherim sze‑be‑tochenu: tmurot ba‑zehut ha‑israelit mi‑nekudat re’ut psichologit chewratit. Beer Szewa 1993.

Laor D.: Ha‑Szinujim be‑dimujeha szel ha‑Szo’a: he‘arot al ha‑hebet ha‑sifruti. „Katedra: Le‑Toldot Erec Israel we‑jiszuwa” 1993, 69.

Szamir M.: Bemo jadaw: Pirkej Elik. Tel Awiw 1967.

Lew E.: Sug mesujam szel jatmut. Tel Awiw 1989.

Ben‑Amos A., T. Hoffmann: Banu leszachrer et Majdanek: masot Cahal le‑Polin we‑gijus zichron ha‑Szo’a. „Socjologia israelit” 2016, 12 (2).

Zertal I.: Ha‑Uma we‑ha‑mawet, zikaron u‑politika. Or Jehuda 2003.

Kimerling B.: Militarizm ba‑chewra ha‑israelit. „Tarbut u‑Wikoret” 1993, 4.

Raz‑Krakotzkin A.: Galut be‑toch ribonut: la‑bikoret szel „szlilat ha‑galut” ba‑tarbut ha‑israelit. „Teoria u‑Wikoret” 1994, 5.

Barbasz B.: My First Sony. Tel Awiw 1994.

Buczan J.: Iwer cwa‘im. Tel Awiw 1990.

Lewi M.: Agatat ha‑agamin ha‑acuwim. Jeruszalajim 1989.

Keren R.: Anatomia szel nekama. Tel Awiw 1993.

Olmert A.: Prusa szel jam. Lod 2001.

Izhar S.: Hirbet Hiz‘a. W: Tenże: Arba‘a sipurim. Tel Awiw 1964.

Firer R.: Sochnim szel ha‑lekach. Tel Awiw 1989.

Ofir A.: Zman u‑merchaw be‑macaw ha‑cherum. W: Li‑fnim mi‑szurat ha‑din: he‑charig u‑macaw ha‑cherum. Red. I. Szenhaw, Ch. Schmidt, Sz. Celniker. Jeruszalajim 2009.

Agamben G.: Macaw ha‑cherum. W: Li‑fnim mi‑szurat ha‑din: he‑charig u‑macaw ha‑cherum. Red. I. Szenhaw, Ch. Schmidt, Sz. Celniker. Jeruszalajim 2009.

Szenhaw J., Ch. Chaber: Ha‑Mabat ha‑postkoloniali. „Teoria u‑Wikoret” 2000, nr 20.

LaCapra D.: Pisanie historii, pisanie traumy. Przeł. A. Rejniak‑Majewska. W: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia. Red. T. Majewski, A. Zeidler‑Janiszewska. Łódź 2009.
Pobierz

Opublikowane : 2018-11-11


Kosz ZoharT., & BudzikJ. (2018). Proza drugiego pokolenia po Zagładzie: inne sposoby pamiętania. Narracje O Zagładzie, (4), 365-383. https://doi.org/10.31261/NoZ.2018.04.19

Talila Kosz Zohar 
Jagoda Budzik 
Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego, Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6287-8340
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).