Na wczasach


Abstrakt

Ida Fink, Na wczasach (słowo wstępne Bartłomiej Krupa) 


Słowa kluczowe

Ida Fink; Na wczasach

Węgrzyn E.: Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy?! Alija gomułkowska 1956–1960. Kraków–Budapeszt 2016.

Fink I.: Na wczasach. „Kurier Powszechny” z 5 maja 1958 r.

Nowiny‑Kurier w: K. Famulska‑Ciesielska, S.J. Żurek: Literatura polska w Izraelu. Leksykon. Kraków–Budapeszt 2012.

Famulska‑Ciesielska K.: Polacy, Żydzi, Izraelczycy. Tożsamość w literaturze polskiej w Izraelu. Toruń 2008.

Tych F.: Długi cień Zagłady. Warszawa 1999.

Przyboś J.: Z tatr. W: Tenże: Miejsce na ziemi. Łódź 1945.

Different Voices. Women and the Holocaust. Eds. C. Rittner, J.K. Roth. New York 1993.

Women in the Holocaust. Eds. D. Ofer, L.J. Weitzman. New Haven–London 1998.

Kaplan M.A.: Between Dignity and Despair: Jewish Life in Nazi Germany. New York 1998.

Tydor Baumel J.: Double Jeopardy: Gender and the Holocaust. London 1998; Sexual Violence against Jewish

Women during the Holocaust. Eds. S.M. Hedgepeth, R.G. Saidel. Waltham 2010.

Experience and Expression: Women, the Nazis, and the Holocaust. Eds. E.R. Baer, M. Goldenberg. Detroit

Tec N.: Resilience and Courage. Women, Men, and the Holocaust. New Haven 2003.

Saidel R.G.: Women’s Experiences during the Holocaust – New Books in Print. „Yad Vashem Studies” 2000, Vol. 28.

Katz E., J.M. Ringelheim: Proceedings of the Conference on Women Surviving: The Holocaust. New York 1983.

Pobierz

Opublikowane : 2018-11-11


FinkI., & KrupaB. (2018). Na wczasach. Narracje O Zagładzie, (4), 387-394. https://doi.org/10.31261/NoZ.2018.04.20

Ida Fink 
Bartłomiej Krupa 
Instytut Badań Literackich PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9003-4225
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).