„ODBYWAĆ WSPÓLNĄ DROGĘ”. SYNODY – PUNKTY ZWROTNE W DZIEJACH KOŚCIELNYCH

Henryk Olszar
https://orcid.org/0000-0002-1585-4637


Abstrakt

Synody były dla Kościoła okazją do słuchania i dialogu duchownych i świeckich na poziomie lokalnym. W starożytności podejmowały one istotne kwestie doktrynalne i dyscyplinarne w Kościele w kontekście pojawiających się herezji. Dokumenty tych synodów stanowią do dziś wyjątkowe źródło badań teologicznych. Synody katowickie z lat 1972-1975 i 2012-2016 wyrażały wspólną troskę „o bycie Kościołem i bycie w Kościele”.


Słowa kluczowe

synod; komisje; obrady; dokumenty; Katowice

Acta Synodalia, t. 1: 50-381, układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras, Kraków 2006.

Acta Synodalia, t. 4: 381-431, układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras, Kraków 2010.

Acta Synodalia, t. 6: 431-504, układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras, Kraków 2012.

Acta Synodalia, t. 12: 553-600, układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras, Kraków 2020.

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Synod. Polityczna i obywatelska działalność duchowieństwa (1928-1930), sygn. 47/255.

Archiwum Prywatne Autora, Teczka: Protokoły.

Bujak G., Synody diecezjalne Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1922-1931. Organizacja i problematyka uchwał, Kielce 2010.

II Synod Archidiecezji Katowickiej. Akty wykonawcze, „Wiadomości Archidiecezjalne” (Katowice), 84 (2016) (suplement).

Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna. O męczennikach palestyńskich, przekład A. Lisiecki, Poznań 1924.

Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.

Królikowski J., Nie mamy prawa milczeć! Apologia Kościoła, Kraków 2021.

Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja. Vademecum Synodu o synodalności. Oficjalny podręcznik słuchania i rozeznawania w Kościołach lokalnych: etap pierwszy [październik 2021 – kwiecień 2022] w diecezjach i konferencjach episkopatów prowadzący do Zgromadzenia Synodu Biskupów w październiku 2023 roku, Watykan 2021.

Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-1918, Kraków 1980.

Leksykon papieży, red. R. Monge, Kraków 2008.

Łysiak W., Dół, Warszawa 2021.

Olszar H., Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczypospolitej), Katowice 2000.

Pietras H., Początki Teologii Kościoła, Kraków 2000.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008.

Polski Synod Plenarny w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1936; Uchwały I. Polskiego Synodu Plenarnego, Poznań 1938.

Schatz K., Sobory Powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2002.

Sieben H.J., Synode. Synodalität. I. Historisch-theologisch (hasło), w: Lexikon für Theologie und Kirche, t. 9, Freiburg–Basel–Rom–Wien 2006, kol. 1186-1187.

Sitarz M., Synod (hasło), w: Encyklopedia katolicka, t. 18, red. E. Gigilewicz, Lublin 2013, kol. 1339-1341.

Sobański R., Synod Katowicki – posoborowy synod pastoralny, w: Ks. Bp dr Herbert Bednorz. Działalność duszpasterska, Katowice 2007, s. 27-38.

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968.

„Wiadomości Diecezjalne” (Katowickie), 4,2 (1929), (28 II), poz. 26, s. 17-18.

„Wiadomości Diecezjalne” (Katowickie), 4,3 (1929), (18 IV), poz. 56, s. 29.

Wołyniec W., Teologia synodalna, t. 1: 245-325, Katowice 2020.

Woźnica B., Diecezja katowicka – wczoraj i dziś, w: „Z tej Ziemi”. Śląski kalendarz katolicki na rok 1984, Katowice 1984, s. 55-56.

Wsłuchani w Ducha. Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej, red. G. Strzelczyk, M. Jóźwik, Katowice 2016.

Zieliński J., Pierwszy polski Synod Plenarny w odrodzonej Rzeczypospolitej. Okres przygotowań, „Prawo Kanoniczne” 48 (2005) nr 3-4, s. 237-299.
Pobierz

Opublikowane : 2022-12-12


OlszarH. (2022). „ODBYWAĆ WSPÓLNĄ DROGĘ”. SYNODY – PUNKTY ZWROTNE W DZIEJACH KOŚCIELNYCH. Studia Pastoralne, (18), 13-22. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/14942

Henryk Olszar 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1585-4637Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Polityka opłat za publikację

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłaty za przetwarzanie artykułu (APC), opłaty za redakcję językową, opłaty za kolor, opłaty za przesłanie, opłaty za strony, opłaty członkowskie, koszty prenumeraty druku, inne opłaty dodatkowe. Autorzy nie otrzymują również żadnej gratyfikacji finansowej za publikowane artykuły.

3. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).


4. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

5. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).