SYNODALNE DOŚWIADCZENIE KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO W TRAKCIE TRWANIA II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W LATACH 2012-2016



Abstrakt

Międzynarodowa Komisja Teologiczna w wydanym w 2018 r. dokumencie Synodalność w życiu i misji Kościoła przedstawia synodalność jako styl życia i działania Kościoła. W świetle tego dokumentu można zobaczyć, jak w Kościele katowickim intuicje odnośnie do procesu synodalnego zostały zrealizowane w czasie trwania II Synodu Archidiecezji Katowickiej w latach 2012-2016. Intuicje te odnoszą się głównie do dwóch podstawowych obszarów: duchowego przeżywania Kościoła jako wspólnoty wiary, w której wszyscy wezwani są do uczestnictwa i współodpowiedzialności, oraz instytucjonalnej organizacji dającej możliwość usłyszenia głosu wszystkim chcącym wziąć udział w rozmowie o Kościele lokalnym. W niniejszym artykule zostaną przedstawione zarówno etapy wspólnotowego rozeznawania głosu Bożego Ducha (przebieg synodalnych prac), jak i konkretne działania formacyjne i organizacyjne podejmowane w trakcie trwania II Synodu.


Słowa kluczowe

synod; formacja; wspólnota; Kościół; rozeznawanie

Kodeks prawa kanonicznego.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i misji Kościoła (2018, pol. 2021).

Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Protokół z 1. posiedzenia Zespołu Presynodalnego.

Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Załącznik nr 1 do protokołu z 1. posiedzenia Zespołu Presynodalnego.

Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Załącznik nr 2 do protokołu z 1. posiedzenia Zespołu Presynodalnego.

Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Protokół z 2. posiedzenia Zespołu Presynodalnego.

Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Załącznik nr 1 do protokołu z 2. posiedzenia Zespołu Presynodalnego.

Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Regulamin II Synodu Archidiecezji Katowickiej z dn. 25.11.2012.

Sekretariat II Synodu, Notatka. Opis dystrybucji ankiet I etapu konsultacji.

Sekretariat II Synodu, Notatka. Opis dystrybucji ankiet II etapu konsultacji nr 1.

Sekretariat II Synodu, Notatka. Opis dystrybucji ankiet II etapu konsultacji nr 2.

Sekretariat II Synodu, Notatka. Opis dystrybucji ankiet II etapu konsultacji nr 3.

Sekretariat II Synodu, Protokół z dwudziestego posiedzenia Komisji Głównej z dn. 25.06.2014.

Sekretariat II Synodu, Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego o wezwanych na synod, z dn. 26.02.2014.

Sekretariat II Synodu, Protokół z 3 sesji plenarnej, z dn. 9.05.2015.

Skworc W. Dekret zatwierdzający i promulgujący Statuty II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Strzelczyk G., Protokół z posiedzenia Zespołu Presynodalnego z dn. 11.06.2012.

Wsłuchani w Ducha. Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej, red. G. Strzelczyk, M. Jóźwik, Katowice 2016.
Pobierz

Opublikowane : 2022-12-12


JóźwikM. (2022). SYNODALNE DOŚWIADCZENIE KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO W TRAKCIE TRWANIA II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W LATACH 2012-2016. Studia Pastoralne, (18), 86-100. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/14947

Magdalena Jóźwik 
Uniwersytet Śląski  Polska



Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Polityka opłat za publikację

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłaty za przetwarzanie artykułu (APC), opłaty za redakcję językową, opłaty za kolor, opłaty za przesłanie, opłaty za strony, opłaty członkowskie, koszty prenumeraty druku, inne opłaty dodatkowe. Autorzy nie otrzymują również żadnej gratyfikacji finansowej za publikowane artykuły.

3. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).


4. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

5. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).