WSPÓŁPRACA DUCHOWNYCH I ŚWIECKICH W KOŚCIELE W KONTEKŚCIE PROCESU SYNODALNEGO

Marek Fiałkowski
https://orcid.org/0000-0002-4850-7420


Abstrakt

Trudno przecenić wagę współpracy duchownych i świeckich w Kościele, który realizując zleconą mu przez Chrystusa misję prowadzenia ludzi do zbawienia, potrzebuje zaangażowania wszystkich swoich członków. Zarówno duchowni, jak i katolicy świeccy winni prowadzić dialog, który zakłada świadomość własnego miejsca, roli i zadań we wspólnocie kościelnej. Wzajemna współpraca wymaga ciągłego doskonalenia i poszukiwania nowych form i płaszczyzn. Kwestia ta nabrała nowego znaczenia w związku z zainicjowanym przez papieża Franciszka synodem biskupów, którego hasło brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Odbywa się on w nowej formule opartej o konsultacje i wysłuchanie opinii wszystkich ochrzczonych. Szczególna rola w procesie synodalnym przypada właśnie katolikom świeckim. Artykuł stawia sobie za cel ukazanie współpracy duchownych i świeckich w Kościele w kontekście wspominanego synodu. Wymaga to najpierw omówienia samego procesu synodalnego, a następnie wskazania najważniejszych płaszczyzn tej współpracy oraz trudności i przeszkód, na jakie ona napotyka.


Słowa kluczowe

katolicy świeccy; duchowni; dialog; współpraca duchownych i świeckich; synodalność; proces synodalny

Dokument przygotowawczy XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, https://www.synod.va/content/dam/synod/common/preparatory-document/word_pdf/pol_prepa_sp.pdf [dostęp: 7.04.2022].

Drożdż B., Zrzeszenia religijne miejscem urzeczywistnianie się Kościoła, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. 1: Teologia pastoralna fundamentalna, Lublin 2000, s. 159-171.

Fiałkowski M., Małe grupy religijne środowiskiem ewangelizacji młodzieży, „Warszawskie Studia Pastoralne” 9,1 (2014), s. 213-228.

Fiałkowski M., Opinia o stanie współpracy duchownych ze świeckimi, w: W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II. Refleksja Wydziału Teologii KUL, red. A. Czaja, L. Górka, J. Pałucki, Lublin 2007, s. 195-203.

Fiałkowski M., Powoływanie, struktura i zadania parafialnej rady do spraw ekonomicznych, „W nurcie franciszkańskim” 15 (2006), s. 297-304.

Kamiński R., Rola Parafialnych Rad Duszpasterskich w życiu wspólnot parafialnych i diecezji, „Roczniki Teologiczne” 40 (1993) nr 6, s. 91-101.

Kamiński R., Urzeczywistnianie się Kościoła dzisiaj, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. 1: Teologia pastoralna fundamentalna, Lublin 2000, s. 151-159.

Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.

Lipiec D., Problemy we współpracy duchowieństwa i laikatu, „Roczniki Teologiczne” 50 (2003) nr 6, s. 231-245.

List Kongregacji ds. Duchowieństwa skierowany do kapłanów udających się w drogę synodalną, https://episkopat.pl/list-kongregacji-ds-duchowienstwa-do-kaplanow-udajacych-sie-w-droge-synodalna/ [dostęp: 7.04.2022].

Mariański J., Żyć parafią. Socjologiczne aspekty kierowania wspólnota parafialną, Wrocław 1984, s. 76-78.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i misji Kościoła, Kraków 2021.

Osmańska B., Szymik J., Kultura chrześcijańska, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 413-417.

Proces ułatwiania konsultacji synodalnych – broszura, https://synod.org.pl/docs/materialy-dotyczace-synodu/broszury-dokumentacje-prezentacje-pomocne-przy-organizowaniu-spotkan-synodalnych-w-parafiach-wspolnotach-zakonnych-i-innych-wspolnotach/proces-ulatwiania-konsultacji-synodalnych-broszura-po-polsku-tlumaczenie-automatyczne-po-angielsku-pdf/ [dostęp: 7.04.2022].

Sadłoń W., Duszpasterskie rady parafialne w Polsce na podstawie badań empirycznych „Teologia Praktyczna” 14 (2013), s. 73-90.

Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem (1965), w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje (tekst polski, nowe tłumaczenie), Poznań 2002, s. 377-401.

Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus (1965), w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje (tekst polski, nowe tłumaczenie), Poznań 2002, s. 236-258.

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis (1965), w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje (tekst polski, nowe tłumaczenie), Poznań 2002, s. 478-508.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (1963), w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje (tekst polski, nowe tłumaczenie), Poznań 2002, s. 48-78.

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Duszpasterskie Rady Parafialne. Ich rola i miejsce w Kościele. Materiały z projektu badawczo-szkoleniowego Kraków 1996-1997, Kraków 1999.

Tutak M.J., Wielebski T., Diecezjalne Rady Duszpasterskie w Polsce. Między ideałem a rzeczywistością, „Teologia Praktyczna” 13 (2012), s. 7-32.

Vademecum Synodu o synodalności, https://episkopat.pl/vademecum-synodu-o-synodalnosci-tekst/ [dostęp: 7.04.2022].

Weron E., Czy laikatowi grozi klerykalizacja? „Collectanea Theologica” 48,1 (1988), s. 113-115.

Wielebski T., Droga synodalna wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, „Ateneum Kapłańskie” 177 (2021) z. 3, s. 533-549.
Pobierz

Opublikowane : 2022-12-12


FiałkowskiM. (2022). WSPÓŁPRACA DUCHOWNYCH I ŚWIECKICH W KOŚCIELE W KONTEKŚCIE PROCESU SYNODALNEGO. Studia Pastoralne, (18), 136-147. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/14950

Marek Fiałkowski 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4850-7420Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Polityka opłat za publikację

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłaty za przetwarzanie artykułu (APC), opłaty za redakcję językową, opłaty za kolor, opłaty za przesłanie, opłaty za strony, opłaty członkowskie, koszty prenumeraty druku, inne opłaty dodatkowe. Autorzy nie otrzymują również żadnej gratyfikacji finansowej za publikowane artykuły.

3. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).


4. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

5. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).