REFLEKSJA PASTORALNOTEOLOGICZNA NAD PLANOWANIEM DUSZPASTERSKIM

Maciej Ostrowski
https://orcid.org/0000-0002-5680-0125


Abstrakt

Artykuł omawia teologiczne podstawy dla planowego działania w duszpasterstwie. Źródło planowania widzi w Bożym planie zbawienia odzwierciedlonym w biblijnych tekstach. Porównuje sens planowania w Kościele z planowaniem w sferze świeckiej, wskazując podobieństwa i zasadnicze różnice. Planowanie duszpasterskie jest czynnikiem wspomagającym przyjęcie Bożej łaski. W pierwszym rzędzie stanowi pomoc w prowadzeniu Kościoła ku zbawieniu. W ostatnim paragrafie autor prezentuje wybrane przykłady planowania duszpasterskiego.


Słowa kluczowe

planowanie; duszpasterstwo; Boży plan zbawienia

de Diétrich S., Boży plan zbawienia. Przewodnik biblijny, Warszawa 1970.

Gut J., Planowanie w duszpasterstwie parafialnym, Kraków 2001.

Jan Paweł II, List apostolski na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Novo millennio ineunte (2001).

Kamiński R., Planowanie duszpasterskie, w: Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006, s. 619-622.

Macchoni G., Ewangelizacja w parafii. Metoda „komórek”, Kraków 1997.

Olszewski M., Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967-2000, Studium teologicznopastoralne, Białystok 2005.

Przygoda W., Planowanie strategiczne duszpasterstwa w parafii, „Roczniki teologiczne” 67 (2020) nr 6, s. 129-146.

Sapieha A., Planowanie duszpasterskie w praktyce, „Studia Paradyskie” 23 (2013), s. 137–156).

Šmid W., Leksykon menedżera, Kraków 2000.

Wielebski T., Tutak M., Planowanie duszpasterskie Kościoła w Polsce na przykładzie programu „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” (2013-2017), „Teologia praktyczna” 19 (2018), s. 51-74.
Pobierz

Opublikowane : 2022-12-12


OstrowskiM. (2022). REFLEKSJA PASTORALNOTEOLOGICZNA NAD PLANOWANIEM DUSZPASTERSKIM. Studia Pastoralne, (18), 148-159. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/14951

Maciej Ostrowski 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5680-0125Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Polityka opłat za publikację

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłaty za przetwarzanie artykułu (APC), opłaty za redakcję językową, opłaty za kolor, opłaty za przesłanie, opłaty za strony, opłaty członkowskie, koszty prenumeraty druku, inne opłaty dodatkowe. Autorzy nie otrzymują również żadnej gratyfikacji finansowej za publikowane artykuły.

3. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).


4. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

5. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).