UDZIAŁ MICHAŁA KLEPACZA W PRACACH KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI I JEJ KOMISJI SPECJALISTYCZNYCH (1947-1967)

Michał Białkowski
https://orcid.org/0000-0001-5215-1271


Abstrakt

Biskup Michał Klepacz odegrał kluczową rolę w pracach Konferencji Episkopatu Polski w okresie powojennym. Mianowany pod koniec 1946 r. ordynariuszem łódzkim, już w 1949 r. powołany został na członka Komisji Głównej Episkopatu Polski. Aktywność ta miała bezpośredni związek z pracami w Komisji do Rozmów z Rządem/Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski (1949-1967). Wcześniej wszedł w skład Komisji do Spraw Studiów Teologicznych na Fakultetach Kościelnych i w Seminariach Duchownych (członek w latach 1947-1951 i przewodniczący 1951-1953/1956), przekształconej następnie w Komisję Studiów/Studiów i Seminariów Duchownych (przewodniczący w latach 1959-1967). Zasiadał również w Komisji Szkolnej (członek w latach 1947-1953/1956), Komisji Prasowej (członek w latach 1950-1953/1956) i Komisji Soborowej (członek w latach 1959-1967). W tym ostatnim gremium odgrywał szczególną rolę, z uwagi na fakt wyboru do soborowej Komisji do Spraw Studiów i Seminariów oraz uczestnictwa we wszystkich czterech sesjach Soboru Watykańskiego II. Ordynariusz łódzki był pierwszoplanową postacią polskiego Episkopatu w okresie uwięzienia i odosobnienia prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego (lata 1953-1956). Jego wybór na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz postawa wobec problemów Kościoła naznaczone były bezpośrednią ingerencją władz PRL. Do najważniejszych zadań realizowanych przez bpa Michała Klepacza należało: 1) wyznaczanie głównych kierunków i treści nauczania pasterskiego; 2) kształtowanie stosunków z władzami PRL; 3) kontrola i nadzór nad wikariuszami kapitulnymi z uprawnieniami biskupa rezydencjonalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych; 4) ogólny dozór działalności zgromadzeń zakonnych. Podejmowane przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski trudne wybory i złożona sytuacja społeczno-polityczna sprawiają, że całościowa ocena rządów bpa Michała Klepacza domaga się podjęcia nowych badań biograficznych.


Słowa kluczowe

Michał Klepacz; Episkopat Polski; Konferencja Episkopatu Polski; Komisja Główna/Rada Główna Episkopatu Polski; Komisja do Spraw Studiów Teologicznych na Fakultetach Kościelnych i w Seminariach Duchownych/Komisja Studiów; Komisja Szkolna; Komisja do Rozmów z Rządem/Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski; Komisja Prasowa; Komisja Soborowa

I. Źródła archiwalne

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie (AAG):

AAG, Acta Hlondiana, oprac. S. Kosiński, Protokoły Konferencji Episkopatu Polskiego z lat 1945-1948.

AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1952.

AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1957.

AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1962.

AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1963.

AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1964.

AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1967.

Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie (AAW):

Zespół Sekretariatu Prymasa Polski (SPP)

Protokoły Komisji Głównej Episkopatu Polski (KGEP)

AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/4.

AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/5.

AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/6.

AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/7.

AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/8.

AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/9.

AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/11.

AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/13.

AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/21.

Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski (KEP)

AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/12.

AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/158.

AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/167.

AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/169.

AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/170.

AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/171.

AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/173.

AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/183.

AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/184.

AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/187.

AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/200.

AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/208.

AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/246.

AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/247.

Komisja Szkolna i Katechizacji Episkopatu Polski

AAW, SPP, Komisja Szkolna i Katechizacji, sygn. II 4/60.

Komisja Studiów Episkopatu Polski

AAW, SPP, Komisja Studiów, sygn. II 4/68.

II. Źródła drukowane

Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945-2000, Poznań-Warszawa 2006.

Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, Paris 1975.

S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, t. XIX: styczeń – lipiec1967, Warszawa 2019.

III. Opracowania

Bagrowicz J., Tym, których spotkałem. Zapiski wspomnienia z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020.

Bartnicki R., Wielki Kanclerz Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w: Kardynał Stefan Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej, red. R. Czekalski, Warszawa 2021, s. 231-262.

Bejze B., Kronika Soboru Watykańskiego II, Częstochowa 2000.

Białkowski M., Antoni Baraniak SDB jako członek Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych w latach 1951-1977, w: Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej”, t. 2, red. Rafał Łatka, Warszawa 2022, s. 185-215.

Białkowski M., Działalność Antoniego Baraniaka SDB na forum Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji (1951-1977), „Studia Pelplińskie” 54 (2020), s. 47-86.

Białkowski M., Działalność Karola Wojtyły na forum Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji (1958-1978), „Przegląd Zachodni” 3 (2018), s. 197-232.

Białkowski M., Działalność Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego na forum Komisji/Rady Głównej Episkopatu Polski (1949-1953, 1956-1981), „Przegląd Zachodni” 2 (2021), s. 127-152.

Białkowski M., Karol Wojtyła jako członek Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych w latach 1958-1978, w: Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej”, t. 1, red. R. Łatka, Warszawa 2020, s. 139-176.

Białkowski M., Ojciec i pasterz. Działalność Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego na forum Komisji/Rady Głównej Episkopatu Polski (1949-1953, 1956-1981) „Studia Pelplińskie” 55 (2021), s. 37-71.

Białkowski M., Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II, Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku, „Nasza Przeszłość” 132 (2019), s. 269-315.

Białkowski M., Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II, Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku, „Studia Pelplińskie” 53 (2019), s. 33-73.

Białkowski M., Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965, Lublin 2019.

Białkowski M., Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński jako przewodniczący Komisji/Rady Głównej Episkopatu Polski (1949-1953, 1956-1981), w: Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II, red. M. Białkowski, W. Rozynkowski, Toruń 2021, s. 11-34.

Białkowski M., Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński jako przewodniczący Komisji/Rady Głównej Episkopatu Polski (1949-1953, 1956-1981), w: Kardynał Stefan Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej, red. R. Czekalski, Warszawa 2021, s. 263-290.

Białkowski M., Prymas Stefan Wyszyński jako ordynariusz wiernych obrządku ormiańskiego. Szkic do dziejów religijnych diaspory Ormian polskich w latach 1957-1981, „Studia Gdańskie” 45 (2019), s. 149-171.

Białkowski M., Prymas Stefan Wyszyński jako ordynariusz wiernych obrządku ormiańskiego. Szkic do dziejów religijnych diaspory Ormian polskich w latach 1957-1981, w: Kardynał Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, red. E. K. Czaczkowska, E. Sukiennik, Warszawa 2021, s. 77-104.

Białkowski M., Prymas Stefan Wyszyński jako ordynariusz wiernych obrządku ormiańskiego. Szkic do dziejów religijnych diaspory Ormian polskich w latach 1957-1981, w: Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „Ludowej”, t. 2, red. Rafał Łatka, Warszawa 2022, s. 32-52.

Białkowski M., Prymas Stefan Wyszyński jako ordynariusz wiernych obrządku ormiańskiego. Szkic do dziejów religijnych diaspory Ormian polskich w latach 1957-1981, „Studia Gdańskie” 45 (2019), s. 149-171.

Białkowski M., Rola Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego jako ordynariusza wiernych obrządku ormiańskiego (1957-1981), w: Scientia magnam laetitiam parat. Studia z historii kultury, społeczeństwa i polityki ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Maliszewskiemu, red. A. Kucharski, A. Laddach, W. Piasek, Toruń 2020, s. 533-562.

Białkowski M., Rzecznik Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Działalność Bolesława Kominka na forum Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji (1956-1974), „Przegląd Zachodni” 3 (2019), s. 89-128.

Białkowski M., Udział Antoniego Baraniaka SDB w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1951-1977), „Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski” 14 (2019), s. 121-158.

Białkowski M., Udział Antoniego Baraniaka SDB w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1951-1977), „Studia Pastoralne” 17 (2021), s. 293-325.

Białkowski M., Udział Antoniego Baraniaka SDB w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1951-1977), „Studia Salvatoriana Polonica”, 14 (2020), s. 95-133.

Białkowski M., Udział Bolesława Kominka w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1956-1974), „Studia Salvatoriana Polonica” 13 (2019), s. 155-204.

Białkowski M., Udział Bolesława Kominka w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1956-1974), „Studia Pastoralne” 16 (2020), s. 164-212.

Białkowski M., Udział Karola Wojtyły w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1958-1978), „Studia Salvatoriana Polonica” 12 (2018), s. 275-321.

Białkowski M., Udział Karola Wojtyły w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1958-1978), „Studia Pastoralne” 15 (2019), s. 13-57.

Białkowski M., Wkład Bolesława Kominka w prace Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1956-1974), w: Kardynał Bolesław Kominek, biskup, dyplomata, wizjoner, red. W. Kucharski, R. Łatka, Wrocław 2020, s. 213-267.

Białkowski M., Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i szkice, Toruń 2016.

Budziarek M., Łódź Piotrowa. Krótka historia Kościoła w Łodzi, Łódź 2005.

Choromański Z., Z dziejów i prac Konferencji Episkopatu Polski, „Ateneum Kapłańskie” 16 (1966), s. 162-163.

Czaczkowska E. K., Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013.

Czyżewski S., Wspomnienia o Księdzu Doktorze Romualdzie Jałbrzykowskim Arcybiskupie Metropolicie Wileńskim spisane w 1959 roku, Wrocław 2015.

Czyżewski T., Wileńskie środowisko filozoficzne, „Przegląd Filozoficzny” 44 (1948) z. 1-3, s. 37-41.

Dąbrowski K., Arcybiskup Włodzimierz Jasiński 1873-1965. Życie i działalność, Łódź 1990, Łódź 2015.

Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003.

Dzieje prymasostwa polskiego, red. Ł. Krucki, Gniezno 2017.

Dziurok A., Uwięzienie Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego – okoliczności i konsekwencje, w: Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński na ziemi pomorskiej i Kujawach, red. M. Białkowski, W. Polak, Toruń 2014, s. 11-25.

Fąka M., Unia personalna Gniezno-Poznań w świetle źródeł prawnohistorycznych, „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny” 24/1-2 (1981), s. 189-236.

Fijałkowska B., Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. I: 1944-1955, Olsztyn 1999.

Fijałkowska B., Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. II, cz. I: 1956-1963, Olsztyn 2000.

Gigilewicz E., Klepacz Michał bp, w: Encyklopedia Katolicka, t. IX, Lublin 2002, kol. 123-125.

Grad S., Biskup Michał Klepacz (1893-1967) – zarys biografii, „Łódzkie Studia Teologiczne” 16 (2007), s. 69-87.

Grad S., Działalność biskupa Michała Klepacza jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Omówienie źródeł z Archiwum Prymasowskiego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2 (1993), s. 209-220.

Gruczyński M., Biskup Michał Klepacz 1893-1967, Łódź 1993.

Historia Kościoła łódzkiego. Wydarzenia, dokumenty, ilustracje, oprac. K. Dąbrowski, Łódź 2012.

Hołodok S., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Białymstoku (1945-1951), „Studia Teologiczne” 10 (1992), s. 117-136.

Humanista – Biskup Michał Klepacz (1893-1967), w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 1, red. B. Bejze, Warszawa 1967, s. 447-464.

Jakubowski W., Solarczyk M., Organizacja Kościoła Rzymskokatolickiego na ziemiach polskich od X do XXI wieku, Warszawa–Olsztyn 2011.

Jakubowski W., Solarczyk M., Rzymskokatolicka organizacja kościelna na ziemiach polskich, Warszawa 2007.

Just A., Michała Klepacza ideały wychowawcze, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2 (1993), s. 93-125.

Kiełbasa A., Salwatorianie na Ziemiach Zachodnich i Północnych 1945-1970, Rzym 1970.

Klechta J., Biskup Michał Klepacz w dokumentach bezpieki, Łódź 2012.

Klima E., Struktury Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, „Acta Universitatis Lodzensis”, Folia Geographica Socio-Oeconomica 11 (2011), s. 45-77.

Kononowicz M. J., Biskup Michał – prolegomena do portretu, Warszawa 1968.

Krahel T., Działalność Ks. Prof. Michała Klepacza w Wilnie i Białymstoku, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2 (1993), s. 11-19.

Krukowski J., Uprawnienia nadzwyczajne Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, wobec zagrożeń Kościoła ze strony reżimu komunistycznego, „Studia Prymasowskie” 5 (2011), s. 29-42.

Kumor B., Rozwój organizacji metropolitalnej i diecezjalnej na historycznych ziemiach polskich (1000-1992), „Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 4 (1997), s. 213-221.

Lagosz Kazimierz, w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 226-227.

Micewski A., Współrządzić czy nie kłamać? Pax i Znak w Polsce 1945-1976, Warszawa 1981.

Michalski K., Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski 1980-1989, Warszawa 2012.

Mikołajczuk K., Uprawnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła Greckokatolickiego w archiwaliach Prymasa i Konferencji Episkopatu Polski, Lublin 2014.

Mirek A., Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL, Ząbki 2015.

Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992.

Noszczak B., Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956, Warszawa 2008.

Pawluk T., Ustanowienie nowej organizacji kościelnej wyzwaniem dla Kościołów partykularnych w Polsce, „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny” 35/3-4 (1992), s. 5-8.

Przybysz M., Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupiej w Łodzi w latach 1945-1967, w: Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, red. A. Dziurok, Warszawa 2009, s. 155-180.

Przybysz M., Kościół rzymskokatolicki w Łodzi w latach 1945-1956, Łódź 2007.

Przybysz M., Saran M., Pasterz cierpliwego dialogu. Biskup Michał Klepacz w polskiej delegacji na Sobór Watykański II, w: Studia Soborowe, t. 2, cz. 2: Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2015, s. 161-191.

Przybysz M., Wyspy wolności. Duszpasterstwo akademickie w Łodzi 1945-1989, Łódź 2008.

Skobel S., Biskup Michał Klepacz – pasterz cierpliwego dialogu. Przyczynek do analizy watykańskich konferencji radiowych, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2 (1993), s. 135-141.

Smoliński M. G., Biskup Negocjator Zygmunt Choromański (1892-1968). Biografia niepolityczna?, Warszawa 2014.

Stefaniak J., Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945-1953, Lublin 1998.

Stępień M., Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne, Łomża 2014.

Stopniak F., Michał Klepacz, w: Słownik biograficzny katolicyzmu polskiego, t. 3, Lublin 1994, s. 25-26.

Sukiennik E., Stefan Wyszyński jako arcybiskup metropolita warszawski (1948-1981), w: Kardynał Stefan Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej, red. R. Czekalski, Warszawa 2021, s. 207-230.

Ślaga Sz. W., O doktoracie „honoris causa” biskupa Michała Klepacza, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2 (1993), s. 21-25.

Ślązak E., Uległy czy niezależny? Biskup Michał Klepacz w optyce aparatu bezpieczeństwa, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2/36 (2020), s. 530-548.

Śmigiel K., Prymasostwo polskie. Instytucja, prymasi, dokumenty, Warszawa 2018; Uprawnienia wyjątkowe prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wybór dokumentów 1948-1979, wybór i oprac. K. Śmigiel, P. Lewandowski, Pelplin 2020.

Tomaszewski L., Kronika Wileńska 1939-1941, Warszawa 1990.

Tomaszewski L., Kronika Wileńska 1941-1945. Z dziejów polskiego państwa podziemnego, Warszawa 1992.

Umiński J., Episkopat Polski z pierwszej połowy XX wieku, przyg. do druku, wstęp i przyp. S. Grochowina, J. Sziling, Toruń 2016.

W kierunku chrześcijańskiej kultury. W 10. rocznicę śmierci Biskupa Michała Klepacza, red. B. Bejze, Warszawa 1977.

Wieczorek E., Działalność pedagogiczna biskupa Michała Klepacza, Łódź 2007.

Wilk S., Struktura administracyjna Kościoła w Polsce przed bullą „Totus Tuus Poloniae Populus”, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 12, red. J. Walkusz, Lublin 2013, s. 129-144.

Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego w Łódzkiem 1945-1967, red. J. Wróbel, L. Próchniak, Warszawa 2005.

Wodzianowska I., Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu 1842-1918, Lublin 2007.

Zakrzewski T. P., Wspomnienia, wydał i oprac. M.M. Grzybowski, Ciechanów–Płock 2016.

Ziółkowska A., Diecezja łódzka i jej biskupi w świetle dokumentów, Łódź 1987.

Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003.

Żaryn J., Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997.

Żurek J., Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa–Katowice 2009.

"100-lecie Konferencji Episkopatu Polski. Księga Jubileuszowa", red. A. Miziński, Kielce 2019.

Pobierz

Opublikowane : 2022-12-12


BiałkowskiM. (2022). UDZIAŁ MICHAŁA KLEPACZA W PRACACH KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI I JEJ KOMISJI SPECJALISTYCZNYCH (1947-1967). Studia Pastoralne, (18), 160-206. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/14952

Michał Białkowski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5215-1271Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Polityka opłat za publikację

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłaty za przetwarzanie artykułu (APC), opłaty za redakcję językową, opłaty za kolor, opłaty za przesłanie, opłaty za strony, opłaty członkowskie, koszty prenumeraty druku, inne opłaty dodatkowe. Autorzy nie otrzymują również żadnej gratyfikacji finansowej za publikowane artykuły.

3. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).


4. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

5. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).