WPROWADZENIE W LEKTURĘ INSTRUKCJI NAWRÓCENIE DUSZPASTERSKIE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ W SŁUŻBIE MISJI EWANGELIZACYJNEJ KOŚCIOŁA

Andrzej Żądło
https://orcid.org/0000-0001-9249-9811


Abstrakt

Niniejszemu opracowaniu nadano rangę „wprowadzeniaˮ w lekturę instrukcji wydanej w 2020 r. przez Kongregację ds. Duchowieństwa, zatytułowanej Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła. Stąd też studium tegoż opracowania nie może zastąpić lektury samego dokumentu, ale ma wzbudzić pragnienie osobistego kontaktu z nim. Celem zaś tego kontaktu ma być dokładne zapoznanie się z jego treścią, która na poczesnym miejscu stawia potrzebę duszpasterskiego nawrócenia w różnych obszarach zarówno życia, jak i działania duszpasterskiego wspólnot parafialnych, powoływanych do istnienia po to, by skutecznie służyć misji ewangelizacyjnej Kościoła. Oddawszy się takiej lekturze omawianej instrukcji, znajdziemy w jej treści wiele nieodzownych wskazówek, inspirujących do tego, by współczesnemu duszpasterstwu parafialnemu nadawać kształt adekwatny do potrzeb i problemów dzisiejszego świata.


Słowa kluczowe

instytucje kościelne; misja ewangelizacyjna; nawrócenie duszpasterskie; parafia

Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, 24.11.2013.

Franciszek, Przemówienie do księży, zakonników i zakonnic w katedrze św. Rufina Kościół wzrasta dzięki atrakcyjności świadectwa, 4.10.2013, w: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/asyz_duchowni_04102013.html [dostęp: 1.07.2022].

Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte (2001).

Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła, wyd. polskie, Wrocław 2020.

Ripa A., Prezentacja Instrukcji Kongregacji ds. Duchowieństwa Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 9 (2020), s. 35-37.

Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, w: tenże, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tłum. polskie, Poznań 2002, s. 236-58.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: tenże, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tłum. polskie, Poznań 2002, s. 104-166.

Wielebski T., Wokół instrukcji „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościołaˮ, „Studia Ełckieˮ 23 (2021) nr 2, s. 223-238.

Żądło A., Parafia w trzecim tysiącleciu, Kielce 1999.
Pobierz

Opublikowane : 2022-12-12


ŻądłoA. (2022). WPROWADZENIE W LEKTURĘ INSTRUKCJI NAWRÓCENIE DUSZPASTERSKIE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ W SŁUŻBIE MISJI EWANGELIZACYJNEJ KOŚCIOŁA. Studia Pastoralne, (18), 231-247. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/14954

Andrzej Żądło 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9249-9811Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Polityka opłat za publikację

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłaty za przetwarzanie artykułu (APC), opłaty za redakcję językową, opłaty za kolor, opłaty za przesłanie, opłaty za strony, opłaty członkowskie, koszty prenumeraty druku, inne opłaty dodatkowe. Autorzy nie otrzymują również żadnej gratyfikacji finansowej za publikowane artykuły.

3. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).


4. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

5. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).