KARDYNAŁ BOLESŁAW KOMINEK – INICJATOR POLSKO-NIEMIECKIEGO POJEDNANIA. GŁOSY POLSKICH I NIEMIECKICH OPINIODAWCÓW

Grażyna Szewczyk
https://orcid.org/0000-0003-0802-0746


Abstrakt

Artykuł wraca do Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 18 listopada 1965 r. i jednego z jego głównych inicjatorów kard. Bolesława Kominka. Mimo iż liczba publikacji, jaka ukazała się na temat treści Orędzia jest stosunkowo duża, to jednak w dzisiejszym przekazie opinii i informacji na ten temat gubi się teologiczna refleksja, dotykająca głębszych warstw tekstu Orędzia, pozostająca poza zainteresowaniem socjologów, politologów czy historyków. Ich uwaga skupiała się bowiem przede wszystkim na poznawaniu procesów transformacji polsko-niemieckiego pojednania i jego społeczno-politycznych skutków. Artykuł – przywołując atmosferę tamtych lat – podkreśla, że u źródeł ówczesnych sporów i podziałów kryło się powszechne niezrozumienie teologicznego wymiaru słów o przebaczeniu.


Słowa kluczowe

kard. Bolesław Kominek; orędzie biskupów polskich do niemieckich; przebaczenie

Bogaczewicz S.A., Krzyżanowska S.(red.), Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, Wrocław 2004.

Brom R., Śliwiok J. (red.), Ksiądz kardynał Bolesław Kominek – twórca chrześcijańskich struktur życia społecznego, W 80-lecie powstania diecezji katowickiej, Katowice 2005.

Krucina J. (red.), Szkice do portretu Kardynał Bolesław Kominek, Wrocław 2005.

Ks. Bolesław Kominek. Wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora apostolskiego Śląska Opolskiego (1945-1951). Zebrał, opracował i przypisami opatrzył ks. Andrzej Hanich, t. 2, Opole 2012.

Kucharski W., Strauchhold G. (red.), Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego, Wrocław 2009.

Madajski P., Na drodze do pojednania, Warszawa 1994.

Olszar H., Z ziemi rybnickiej – ks. Bolesław Kominek, w: Vobis episcopus vobiscum christianus, Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, Katowice 2004.

Wójcik, A., Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich jako krok do unormowania stosunków polsko-niemieckich, Białystok 2021.

Wyczawski H.E. (red.), Słownik Polskich Teologów Katolickich, t.1-4, Warszawa 1981-1983.
Pobierz

Opublikowane : 2022-12-12


SzewczykG. (2022). KARDYNAŁ BOLESŁAW KOMINEK – INICJATOR POLSKO-NIEMIECKIEGO POJEDNANIA. GŁOSY POLSKICH I NIEMIECKICH OPINIODAWCÓW. Studia Pastoralne, (18), 248-258. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/14955

Grażyna Szewczyk 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0802-0746Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Polityka opłat za publikację

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłaty za przetwarzanie artykułu (APC), opłaty za redakcję językową, opłaty za kolor, opłaty za przesłanie, opłaty za strony, opłaty członkowskie, koszty prenumeraty druku, inne opłaty dodatkowe. Autorzy nie otrzymują również żadnej gratyfikacji finansowej za publikowane artykuły.

3. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).


4. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

5. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).