„ZBIÓR Z WERONY” – OPIS I ZAWARTOŚĆAbstrakt

Księgi liturgiczne były i nadal są komponowane dla liturgii oraz z myślą o liturgicznym użyciu. Są one nieodzownym elementem celebracji liturgicznej. Teksty, które są w nich zawarte, stanowią integralną część każdego sprawowanego misterium. Księgę liturgiczną można również rozumieć w szerszym znaczeniu – jako dokument, który zawiera teksty liturgiczne. Z drugiej strony dokument jako taki nie jest używany w liturgii. Służy on jako zbiór modlitw, z których bogactwa czerpie Kościół w czasie celebracji sakramentów. Dla liturgii rzymskiej kluczowymi dokumentami są m.in. mowy św. Leona Wielkiego (440-460) i sakramentarze. W sakramentarzach biskup lub sprawujący liturgię kapłan znajdował teksty modlitw używanych podczas liturgii. Omawiany w artykule dokument ma charakter źródłowy dla tekstów liturgicznych. Mamy tu bowiem do czynienia ze zbiorem, który nie zawiera modlitw przewidzianych bezpośrednio do użycia w liturgii, ale jest bardziej kolekcją łacińskich oracji pochodzących z różnych okresów.


Słowa kluczowe

sakramentarz; Werona; zbiór liturgiczny; modlitwy euchologijne

Chavesse A., Le sacramentaire dit Leonien conservé par le Veronensis LXXXV, „Sacris Erudiri” 27 (1984).

Chupungco A.J., Handbook of Liturgical Studies: Introduction to the liturgy, Collegeville, Minnesota 1997.

Falsom C., I Libri liturgici romani, w: Scientia Liturgica. Introduzione alle Liturgia, t. I, red. A.J. Chupungco, Casale Monferrato 2003.

Lowe E.A., Codices Latini Antiquiores 4 (1947), nr 47.

Mohlberg L.O., Sacramentarium Veronense, Roma 1994.

Nadolski B., Liturgika, Liturgika fundamentalna, t. 1, Poznań 1989.

Nadolski B., Wprowadzenie do liturgii, Kraków 2004.

Nocent A., I libri liturgici, w: Anamnesis 2, La liturgia panoramastorico generale, Monteferrato 1978.

Żądło A., Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwentu w Mszale Rzymskim Pawła VI. Studium lingwistyczno-teologiczne, Kraków 2002.
Pobierz

Opublikowane : 2022-12-12


KreczmańskiS. (2022). „ZBIÓR Z WERONY” – OPIS I ZAWARTOŚĆ. Studia Pastoralne, (18), 259-270. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/14956

Sebastian Kreczmański 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2206-9485Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Polityka opłat za publikację

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłaty za przetwarzanie artykułu (APC), opłaty za redakcję językową, opłaty za kolor, opłaty za przesłanie, opłaty za strony, opłaty członkowskie, koszty prenumeraty druku, inne opłaty dodatkowe. Autorzy nie otrzymują również żadnej gratyfikacji finansowej za publikowane artykuły.

3. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).


4. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

5. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).