MODLITWA, CZYLI SŁOWA OBRÓCONE W CISZĘ BOGAAbstrakt

Autentycznie chrześcijańska modlitwa zakorzeniona jest na stałe w wierze i praktyce Kościoła. Stanowi dla wierzącego człowieka religijną przestrzeń wspólnoty z Bogiem Przymierza i akt solidarności z bliźnim. Na tak nakreślonym tle autor artykułu porusza najpierw problem fałszywego i nie do przyjęcia wyobrażenia o modlitwie chrześcijańskiej. Następnie ukazuje myślenie o modlitwie w soteriologicznej przestrzeni objawienia, którego znamiennym rysem jest struktura dialogiczna. W końcu dokonuje teologicznej refleksji nad rzeczywistym sensem modlitwy wstawienniczej za żywych i umarłych. Nawiązując zaś do świadectwa śląskiego poety mistycznego epoki baroku Anioła Ślązaka (Angelus Silesius), zwraca uwagę na specyficzną przestrzeń modlitwy, która bierze swój początek z ciszy serca wierzącego i prowadzi go do otwarcia się na ciszę Boga wspaniałomyślnie zbawiającego człowieka.


Słowa kluczowe

Bóg; człowiek; cisza; modlitwa; wiara

Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann, Viertes Buch, 129, w: http://www.zeno.org/Literatur/M/Angelus+Silesius/Gedichte/Cherubinischer+Wandersmann [dostęp: 16.09.2021].

Sesboüé B., La résurrection et la vie. Petite catéchèse sur les choses de la fin, Paris 1990 (pol. tłum.: Zmartwychwstanie i życie. Krótki traktat o rzeczach ostatecznych, tłum. M. Żerańska, Poznań 2002).

Daniélou J., La foi de toujours et l’homme d’aujourd’hui, Paris 1969.

Gesché A., Scolas P. (red.), Et si Dieu n’existait pas?, Paris 2001.

Ireneusz z Lyonu, Adversus Haereses [Contre les hérésies. Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur], Paris 2001 (seria : Sagesses Chrétiennes).
Konarski J., Wojciech Giertych OP i ks. Tomáš Halίk: dwie perspektywy filozoficzne i teologiczne – jakie możliwości dialogu?, „Warszawskie Studia Teologiczne”, 25 (2012) cz.1, s. 47-56.

Lazowski Ch. OSB, Pour une grammaire du don. Le langage sacrificiel dans la traduction de la première prière eucharistique, „La Maison-Dieu” 305 (2021), s. 89-127.

Mounier E., Traité du caractère, Paris 1947.

„Pobocza”. Kwartalnik literacko-artystyczny, in: http://kwartalnik-pobocza.pl/pob12/alas6.html [dostęp: 10.05.2014].

Varone F., Ce Dieu absent qui fait problème. Religion, athéisme et foi: trois regards sur le Mystère, Paris 19948 (seria: Apologétique).

Witko K., Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. W kręgu teologii chrześcijańskiej egzystencji, Lublin 2015 (Religie świata – świat religii 17).

Witko K., Przejście. Śladami paschalnej wiary po krainie teologii, Lublin 2014 (Religie świata – świat religii 14.
Pobierz

Opublikowane : 2022-12-13


WitkoK. (2022). MODLITWA, CZYLI SŁOWA OBRÓCONE W CISZĘ BOGA. Studia Pastoralne, (18), 271-288. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/14957

Krzysztof Witko 
Fontenay-aux-Roses  FrancjaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Polityka opłat za publikację

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłaty za przetwarzanie artykułu (APC), opłaty za redakcję językową, opłaty za kolor, opłaty za przesłanie, opłaty za strony, opłaty członkowskie, koszty prenumeraty druku, inne opłaty dodatkowe. Autorzy nie otrzymują również żadnej gratyfikacji finansowej za publikowane artykuły.

3. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).


4. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

5. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).