SYNODALNOŚĆ KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO W CIĄGŁYM PROCESIE: IMPLIKACJE W OBECNYM PONTYFIKACIE NA PRZYKŁADZIE ARCHIDIECEZJI VRHBOSNA (SARAJEWO)

Sebastian Kießig
https://orcid.org/0000-0001-7152-9778
Šimo Maršić
https://orcid.org/0000-0002-1544-6924


Abstrakt

Artykuł na początku prezentuje impulsy synodalności w pontyfikacie papieża Franciszka. Następnie opisano dwuetapowy, dziewięcioletni proces synodalny w archidiecezji Vrhbosna (Sarajewo), aby pokazać podejście metodologiczne synodu oraz osiągnięte rezultaty. Na koniec krótko stwierdza się, że impulsy Kościoła powszechnego dotyczące synodalności są widoczne na synodzie bośniacko-hercegowińskim.


Słowa kluczowe

Synodalność Kościoła Powszechnego; Episcopalis communio; Proces synodalny w archidiecezji Vrhbosna (Sarajewo)

BERNADIĆ, Mario: Izvještaj o održanom Drugom krugu Dekantaskih zasjedanja 14. ožujka 2015. U: Bilten Sinode – Službeno glasilo biskupijske sinode Vrhbosanske nadbisku-pije. Godina III. br. 4. Vrhbosanska nadbiskupija. Sarajevo 2014.

BERNADIĆ, Mario (=2016a): Osvrt na Treći krug dekanatskih zasjedanja 26. rujna 2015. U: Bilten Sinode – Službeno glasilo biskupijske sinode Vrhbosanske nadbiskupije. Godi-na IV. br. 5. Vrhbosanska nadbiskupija. Sarajevo 2016.

BERNADIĆ, Mario (=2016b): Osvrt na Četvrti krug dekanatskih zasjedanja 20. veljače 2016., U: Bilten Sinode – Službeno glasilo biskupijske sinode Vrhbosanske nadbiskupije. Godina IV. br. 6. Vrhbosanska nadbiskupija. Sarajevo 2016.

BERNADIĆ, Mario (=2017a): Izvještaj o V. krugu dekanatskih zasjedanja Vrhbosanske nad-biskupije. U: Bilten Sinode – Službeno glasilo biskupijske sinode Vrhbosanske nadbi-skupije. Godina V. br. 7. Vrhbosanska nadbiskupija. Sarajevo 2017.

BERNADIĆ, Mario (=2017b): Osvrt na Šesti krug dekanatskih zasjedanja Vrhbosanske nad-biskupije 20. svibnja 2017. U: Bilten Sinode – Službeno glasilo biskupijske sinode Vrhbosanske nadbiskupije. Godina V. br. 8. Vrhbosanska nadbiskupija. Sarajevo 2017.

BERNADIĆ, Mario (=2017c): Osvrt na sedmi krug dekanatskih zasjedanja Vrhbosanske nad-biskupije, jesen 2017. U: Bilten Sinode – Službeno glasilo biskupijske sinode Vrhbo-sanske nadbiskupije. Godina VI. br. 9. Vrhbosanska nadbiskupija. Sarajevo 2018.

BILTEN SINODE: Službeno glasilo biskupijske sinode Vrhbosanske nadbiskupije. Godina II. br. 2. Vrhbosanska nadbiskupija. Sarajevo 2014.

FRANZISKUS: Ansprache bei der 50-Jahrfeier zur Errichtung der Bischofssynode vom 17. Oktober 2015. In: AAS 107 (2015) 1138-1144.

FRANZISKUS: Apostolische Konstitution Episcopalis communio. 15. September 2018. In: Communicationes 50 (2018) 375-394.

FRANZISKUS: Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium. In: AAS 105 (2013) 1019-1137.

FRANZISKUS: Predigt zur Eröffnung der Bischofssynode „Synodale Kirche 2021-2023“. 10. Oktober 2021. In: https://www.erzbistum-paderborn.de/wp-content/uploads/sites/6/2021/10/2021-10-10_Predigt-Papst-Franzikus_Eroeffnung-Bischofssynode-Synodale-Kirche.pdf. Aufgerufen am 26. Oktober 2021.

FRANZISKUS: Rede zur Eröffnung der Bischofssynode „Synodale Kirche 2021-2023“. 09. Oktober 2021. In: https://www.erzbistum-paderborn.de/wp-content/uploads/sites/6/2021/10/2021-10-09_Papst-Franziskus_Rede-Eroeffnung-Bischofssynode-synodale-Kirche.pdf. Aufgeru-fen am 26. Oktober 2021.

FÜRST, Carl Gerold: Die Bischofssynode. In: LISTL, Joseph / SCHMITZ, Heribert (Hrsg.): Handbuch des Katholischen Kirchenrechts. Regensburg 21999. S.353-359.

INTERNATIONALE THEOLOGISCHE KOMMISSION: Die Synodalität in Leben und Sendung der Kirche. 02. März 2018. VApSt 215.

INTERNATIONALE THEOLOGISCHE KOMMISSION: Sensus fidei und sensus fidelium im Leben der Kirche. 05. März 2014. VApSt 199.

KIEßIG, Sebastian: Geistliche Prozesse in kirchlichen Strukturen oder Transformation(en) im Hause Gottes. In: ZfOEGB. Wird in 2022 veröffentlicht.

KIEßIG, Sebastian: Synod of Bishops in young people. From Preparatory Document to Apos-tolic Exhortation Christus vivit. In: Bogoslovska smotra 89 (2019) 5. S.1065-1081.

KNA (Hg.): Art. Vatikan gibt Diözesen bei der Weltsynode mehr Zeit. In: https://www.katholisch.de/artikel/31796-vatikan-gibt-dioezesen-bei-der-weltsynode-mehr-zeit. Aufgerufen am 30. Oktober 2021.

KNOP, Julia: Communio hierarchica – communicatio hierarchica. Synodalität nach römisch-katholischer Façon. In: GRAULICH, Markus / RAHNER, Johanna: Synodalität in der katholischen Kirche. Die Studie der Internationalen Theologischen Kommission im Diskurs. Freiburg i.Br. 2019. S.153-169.

LEVEN, Benjamin: Synodalität. Ein Motto des Papstes wird Theologie. In: Herder Korre-spondenz 7 (2018). S.11-12.

LOHMANN, Rolf. Wege zur Schöpfungsverantwortung. Der Auftrag der katholischen Kirche. In: Diakonia 51 (2020) 4. S.239-244.

LUMEN GENTIUM: Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche. 16. November 1964. In: AAS 57 (1965) 5-64.

MÁTÁ-TÓTH, Andras / MIKLUŠĆAK, Pavel: Nije kao med i mlijeko. Bog nakon komunizma – Na putu prema pastoralnoj teologiji Istočne (Srednje) Europe. Zagreb 2001.

MELLONI, Alberigo: Die sieben „Papstkonzilien“ des Mittelalters. In: ALBERIGO, Giuseppe (Hrsg.): Geschichte der Konzilien. Vom Nicaenum bis zum Vaticanum II. Düsseldorf 1993. S.202-204.

MEURES, Franz: Was ist ein geistlicher Prozess? In: Unsere Seelsorge. April 2020. S.4-9.

NADBISKUPIJA: Art. Kardinalu predan „Završni dokument“ Prve sinode VN-a. In: https://www.vrhbosanska-nadbiskupija.org/nadbiskupija/aktualnosti/1226-kardinalu-predan-zavrsni-dokument-prve-sinode-vn-a. Aufgerufen am 14. Januar 2022.

NADBISKUPIJA VRHBOSANSKA: Položaj i opis nadbiskupije. In: https://www.vrhbosanska-nadbiskupija.org/nadbiskupija/povijest. Aufgerufen am 10. Januar 2022.

PAUL VI.: Motu proprio Apostolico Sollicitudo. 15. September 1965. In: AAS 57 (1965) 775-780.

PRAVILNIK PRVE SINODE VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE: Vrhbosanske nadbiskupija 25. ožujka 2021. godine. Sarajevo 2021.

PULJIĆ, Vinko Kardinal: O kršćanskoj i ljudskoj odgovorenosti. U: Bilten Sinode – Službeno glasilo biskupijske sinode Vrhbosanske nadbiskupije. Godina VII. br. 10. Vrhbosanska nadbiskupija. Sarajevo 2019.

STATISTIĆKI GODIŠNJAK / LJETOPIS: Federalni Zavod za statistiku. Sarajevo 1998.

STATUT PRVE SINODE VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE: U. Bilten Sinode – Službeno glasilo biskupijske Sinode Vrhbosanske nadbiskupije. Godina I. br. 1. 2013. Vrhbo-sanska nadbiskupija. Sarajevo 2013.

SVE OBNOVITI U KRISTU. Završni dokument Prve sinode Vrhbosanske nadbiskupije. Vrh-bosanska nadbiskupija. Sarajevo 2021.

VADEMECUM für die Synode zur Synodalität. Hrsg. vom Generalsekretär der Bischofssy-node. In: https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/vademecum/Vademecum-DE.pdf. Aufgerufen am 26. Oktober 2021.

VORBEREITUNGSDOKUMENT: Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung. 07. September 2021. In: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/09/07/0540/01156.html#tedescook. Aufgerufen am 26. Oktober 2021.

WECKWERTH, Andreas: Die Synoden der Alten Kirche – demokratische Strukturen in der Spätantike? In: GRAULICH, Markus / RAHNER, Johanna (Hg.): Synodalität in der katholischen Kirche. Freiburg i. Br. 2020. S.95-116.

ZEILINGER, Peter: Der Mensch ist nur ohne Sicherheit. Wider die Halbierung des Vulnera-bilitätsdiskurses. In: SaThZ 23.1 (2019). S.11-56.

Opublikowane : 2022-12-13


KießigS., & Maršić Šimo. (2022). SYNODALNOŚĆ KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO W CIĄGŁYM PROCESIE: IMPLIKACJE W OBECNYM PONTYFIKACIE NA PRZYKŁADZIE ARCHIDIECEZJI VRHBOSNA (SARAJEWO). Studia Pastoralne, (18), 63-85. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/14961

Sebastian Kießig 
JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG  Niemcy
https://orcid.org/0000-0001-7152-9778
Šimo Maršić 
Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet  Chorwacja
https://orcid.org/0000-0002-1544-6924Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Polityka opłat za publikację

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłaty za przetwarzanie artykułu (APC), opłaty za redakcję językową, opłaty za kolor, opłaty za przesłanie, opłaty za strony, opłaty członkowskie, koszty prenumeraty druku, inne opłaty dodatkowe. Autorzy nie otrzymują również żadnej gratyfikacji finansowej za publikowane artykuły.

3. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).


4. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

5. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).