Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.


Przed przysłaniem tekstu do publikacji prosimy o zapoznanie się z zasadami etycznymi i publikacyjnymi oraz regułami recenzowania obowiązującymi w czasopiśmie „Forum Polityki Kryminalnej”. Przesłanie tekstu do publikacji oznacza akceptację tych zasad oraz poniższych wymagań technicznych.

Materiały do druku należy przysyłać wyłącznie za pośrednictwem platformy OJS.

W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, glosy oraz recenzje.

Tekst powinien mieć postać znormalizowanego maszynopisu zapisanego w jednym z następujących edytowalnych formatów: .rtf, .doc, .docx, .odt

Objętość pełnego tekstu artykułu naukowego powinna wynosić od 0,5 arkusza do 2 arkuszy wydawniczych, czyli od 20000 do 80000 znaków ze spacjami.

Objętość glosy lub recenzji nie powinna przekraczać 10000 znaków.

Autor składający tekst zobowiązany jest do dołączenia zanonimizowanego pliku, tj. zawierającego tekst bez danych osobowych (imienia oraz nazwiska) i innych danych, które pozwolą na identyfikację autora, jak np. odwołań do swoich publikacji, instytucji, w której projekt jest lub był realizowany, podziękowań promotorowi/opiekunowi naukowemu pracy, na podstawie której został przygotowany artykuł, podawania nazwy projektu badawczego lub numeru grantu.

Kompozycja pełnego tekstu:

1) imię i nazwisko autora;

2) tytuł artykułu w języku polskim i angielskim;

3) abstrakt w języku polskim i angielskim (maksymalnie 900 znaków);

4) pięć słów kluczowych w języku polskim i angielskim;

5) tekst artykuł w języku polskim lub angielskim (możliwa jest publikacja obydwu wersji językowych z zaznaczeniem wersji wiodącej);

6) bibliografia (zapis bibliograficzny zgodny z wytycznymi dla przypisów);

7) notka o autorze w języku polskim i angielskim zawierająca:

- imię i nazwisko wraz ze stopniem/tytułem naukowym,

- afiliację,

- adres e-mail,

- identyfikator w bazie naukowej ORCID,

- krótką notkę biograficzną, która nie powinna przekraczać 200 znaków.

Format i czcionka:

1) sugerowana czcionka: Times New Roman;

2) rozmiar czcionki: 12 pkt;

3) odstęp: 1,5 wiersza;

4) wyrównanie obustronne, margines: 2,5 cm;

5) tabulator: 1,25 cm.

Przypisy:

1) system oksfordzki (przypisy dolne);

2) sugerowana czcionka: Times New Roman;

3) rozmiar czcionki: 10 pkt;

4) odstęp: 1 wiersz;

5) kolejne informacje przedzielone przecinkiem;

6) książka, monografia:

- inicjał imienia i nazwisko autora/autorów,

- pełny tytuł pisany kursywą,

- pełna nazwa wydawnictwa

- miejsce i rok wydania,

- numery stron;

7) rozdział w pracy zbiorowej:

- inicjał imienia i nazwisko autora/autorów rozdziału,

- pełny tytuł rozdziału pisany kursywą,

- [w:]

- pełny tytuł pracy zbiorowej pisany kursywą,

- inicjał imienia i nazwisko redaktora/redaktorów pracy zbiorowej,

- (red.),

- pełna nazwa wydawnictwa,

- miejsce i rok wydania,

- numery stron;

8) artykuł w czasopiśmie:

- inicjał imienia i nazwisko autora/autorów,

- pełny tytuł artykułu pisany kursywą,

- tytuł czasopisma pisany pismem prostym wzięty w cudzysłów,

- rok wydania,

- numer, zeszyt, tom itp.,

- numery stron;

9) cytacja skrócona:

- ponowne odesłanie do źródła z przypisu powyżej: ibidem,

- ponowne odesłanie do cytowanego już tekstu danego autora: inicjał imienia, nazwisko autora, pierwsze dwa słowa tytułu pisanego kursywą, trzykropek, numery stron.

Jeśli do tekstu są dołączone grafiki bądź zdjęcia, należy je przesłać w osobnych plikach w rozdzielczości min. 300 dpi. Prosimy o niewklejanie grafiki w tekście. Redakcja przyjmuje tylko taki materiał ilustracyjny, do którego autorzy mają prawa autorskie i który pod względem jakości nadaje się do druku.

Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeredagowania tekstów niespełniających opisanych wyżej wymagań oraz poprawiania w trakcie korekty oczywistych błędów i pomyłek.

Autorzy artykułów nie otrzymują gratyfikacji pieniężnych i nie ponoszą kosztów publikacji.