Mediacja akademicka – konfrontacja teorii z uczelnianą praktyką

Paweł Czarnecki
https://orcid.org/0000-0002-0905-2996

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu naukowego jest przedstawienie instytucji prawnej, którą jest obowiązująca od 1 października 2018 r., a wprowadzona do systemu prawa na podstawie przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mediacja prowadzona w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli akademickich (mediacja akademicka). W tekście zostaną zaprezentowane: pojęcie mediacji akademickiej, inicjowanie mediacji, zasady postępowania mediacyjnego, przebieg tego postępowania oraz postulaty mające na celu sprawne procedowanie na ten temat. Autor, odwołując się do wyników prowadzonych przez siebie badań naukowych, stawia tezę, że jeśli nie zmienią się przepisy dotyczące mediacji akademickiej oraz praktyka ich stosowania na uczelni, to mediacja nigdy nie będzie skutecznym instrumentem służącym rozwiązywaniu konfliktów na uczelni wyższej.


Słowa kluczowe

mediacja; prawo dyscyplinarne; nauczyciel akademicki; odpowiedzialność dyscyplinarna; uczelnia wyższa

Bar W., Nowe prawo i … stare/nowe dylematy. Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich po reformie z 2018 roku, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2018, t. 11, nr 2, s. 5–17.

Bek D., Sitarz O., Mediacja w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec członków społeczności akademickiej, „Forum Prawnicze” 2018, nr 5 (49), s. 34–49.

Błachnio-Parzych A., Przepisy odsyłające systemowo (wybrane zagadnienia), „Państwo i Prawo” 2003, nr 1, s. 43–54.

Czarnecki P., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa karnego w postępowaniach represyjnych, w: Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, red. P. Czarnecki, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 13–24.

Czarnecki P., Prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniach dyscyplinarnych w polskim systemie prawnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2022, nr 5, s. 60–74.

Czarnecki P., Status obwinionego w postępowaniach dyscyplinarnych w polskim systemie prawnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 4, s. 84–94.

Dudka K., Stosowanie przepisów k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym w stosunku do nauczycieli akademickich, w: Węzłowe problemy procesu karnego. Materiały Zjazdu Katedr Postępowania Karnego. Kraków 25–28 września 2008 r., red. P. Hofmański, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 354–359.

Dudzik B., Pokrzywdzony w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich (wybrane kwestie), w: Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013–2018 w świetle standardów rzetelnego procesu, red. C. Kulesza, A. Sakowicz, Temida 2, Białystok 2019, s. 657–667.

Giętkowski R., Mediacja w sprawach dyscyplinarnych studentów, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2021, nr 1, s. 17–24.

Giętkowski R., Nowa regulacja odpowiedzialności dyscyplinarnej, „Forum Akademickie” 2019, nr 11, s. 54–57.

Giętkowski R., Rzecznicy dyscyplinarni postulują zmiany, „Forum Akademickie” 2016, nr 6, s. 22–24.

Hauser M., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa – uwagi porządkujące, „Przegląd Prawa i Administracji” 2005, t. 65, s. 151–168.

Longchamps de Bérier F., Z uwag do metodologii nauki prawa prywatnego: powoływanie łacińskich reguł i maksym na przykładzie nemo plus iuris, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2014, t. 7, z. 1, s. 39–57.

Nowacki J., „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo” 1964, nr 3, s. 367–376.

Rękas A., Mediacja w polskim prawie karnym, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2011.

Pobierz

Opublikowane : 2022-10-18Paweł Czarnecki  pawel.czarnecki@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0905-2996

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, mediator w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, kurator społeczny dla nieletnich przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).