Nekuja

Krzysztof Jarosz
https://orcid.org/0000-0003-3210-1749

Abstrakt

Wychodząc od wizyty w maju 2019 roku maurytyjskiej pisarki Anandy Devi w Muzeum Auschwitz-Birkenau, autor artykułu ukazuje emocje bezpośrednio towarzyszące zwiedzaniu tego upamiętniającego masową zagładę miejsca, w pełni uzewnętrznione w literackim pokłosiu, na które składa się nowela Wzgórza pomyślana jako swoista nekuja – przywołanie, a w istocie stworzenie postaci typowych ofiar Auschwitz, ale przecież również wklejony do niewydanej jeszcze powieści o tematyce zupełnie niezwiązanej z Polską zjadliwy fragment o zjawisku, które pisarka odbiera jako nekroturystykę. Spoglądając na Holokaust z punktu widzenia swojej ojczyzny, dla której najbardziej znanym punktem odniesienia jest RPA, Ananda Devi rozszerza swoją wizję przemocy także na zjawisko apartheidu, masowych komunistycznych zbrodni w ChRL i na krwawy konflikt żydowsko-arabski na terytorium należącym obecnie do Państwa Izrael. Te rozważania pisarki wpisują się w szerszy nurt refleksji, którego ostatnim literackim przejawem jest trójjęzyczny poemat Ceux du large o tragicznym losie imigrantów usiłujących przedostać się morzem do Europy Południowej.


Słowa kluczowe

nekuja; Holokaust; Ananda Devi; Mauritius; Auschwitz-Birkenau

Appanah N.: Le dernier frère. Paris 2007.

Devi A.: Ceux du large. Paris 2017.

Devi A.: Ewa ze swych zgliszcz. Przeł. K. Jarosz. Gdańsk–Katowice 2019.

Devi A.: Smutny ambasador. Przeł. K. Jarosz. Gdańsk–Katowice 2020.

Devi A.: Zielone sari. Przeł. K. Jarosz. Gdańsk 2018.

Gordon-Gentil A.: Le Voyage de Delcourt. Paris 2001.

Jean-François E.B.: L’Expérience de la violence dans le roman mauricien francophone de la nouvelle génération. “International Journal of Francophone Studies” 2010, Vol. 13, no 3–4, s. 513–530.

Szymborska W.: Jeszcze. W: W. Szymborska: Wiersze wybrane. Wybór i układ Autorki. Wyd. nowe, uzupełnione. Kraków 2010, s. 47–48.

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-18


JaroszK. (2021). Nekuja. Narracje O Zagładzie, (1(7), 222-233. https://doi.org/10.31261/NoZ.2021.07.13

Krzysztof Jarosz 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3210-1749
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).