Żydówka Hana, albo antysemityzm w bloku sowieckim

Jurij Koch: Židowka Hana [The Jewess Hana] (Ser: Kapsne knihi LND, Vol. 35). Illustrated by K.G. Müller. Budyšin [Bautzen, East Germany], Ludowe nakładnistwo Domowina, 1963, ss. 114.

Tomasz Kamusella
https://orcid.org/0000-0003-3484-8352

Abstrakt

Artykuł ten poświęcony jest pierwszej powieści łużyckiego pisarza Jurija Kocha, o tytule Żydówka Hana, opublikowanej w 1963 roku. Co ciekawe, w tytule książki znalazł się etnonim „Żydówka”, co godziło w antysemicką linię przyjętą wówczas w całym bloku sowieckim. Być może ta ideologiczna transgresja wyjaśnia, dlaczego powieść ta nie została przetłumaczona na język niemiecki, ani na inne języki bloku sowieckiego w okresie komunizmu. Powieści w języku łużyckim były (i nadal są) nieliczne, dlatego władze NRD, ze względu na oficjalną promocję kultur mniejszościowych, wspierały tłumaczenie ich na niemiecki i inne „języki socjalistyczne”. Lecz nie w tym przypadku. To ważne dzieło stało się na wpół zapomniane w górnołużyckim oryginale i przekładzie z 1966 roku na dolnołużycki. Dopiero trzy dekady po upadku komunizmu i zjednoczeniu Niemiec autor przygotował i opublikował w 2020 roku niemieckojęzyczną wersję tej powieści.Opublikowane : 2021-05-18


KamusellaT. (2021). Żydówka Hana, albo antysemityzm w bloku sowieckim. Narracje O Zagładzie, (1(7), 261-271. https://doi.org/10.31261/NoZ.2021.07.17

Tomasz Kamusella 
University of St Andrews  Wielka Brytania
https://orcid.org/0000-0003-3484-8352
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).