Postpamiętanie, postciało. O działaniach artystycznych Patrycji Dołowy na terenie byłego getta warszawskiego


Abstrakt

Post‑remembering, post‑body. About Patrycja Dołowy’s artistic activities in the former Warsaw Ghetto

The article has to do with an analysis of the artistic activity in the sphere of cultural and individual memory which refers to the area of the Warsaw Ghetto. On the basis of Patrycja Dołowy’s works and a drama piece which she co‑wrote the author examines the extent to which the strategies of individual memory are not intellectual in a fundamental way. They do, however, constitute a collection of memories, concepts and interpretations which preclude objectivisation – so much expected in reference to the national memory whose aim is to establish the foundation of the identity of the nation. In her article the author introduces an innovative term, “Jewish fiction”, construed as the making up or combining in a collage manner of Jewish stories in order to situate them in the collective imaginarium as a new chapter of post‑memory activities.

Key words: body, memory, Warsaw Ghetto, Muranów


Assmann A.: Między historią a pamięcią. Antologia. Przeł. J. Górny. Warszawa 2013.

Bergman E.: Dzielnica żydowska w Warszawie – miasto w mieście? W: Przywracanie pamięci. Rewitalizacja dawnych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej. Red. nauk. M. Murzyn-Kupisz, J. Purchla. Kraków 2008.

Chomątowska B.: Stacja Muranów. Wołowiec 2012.

Chutnik S.: Muranooo. W: S. Chutnik: W krainie czarów. Kraków 2014.

Derrida J.: Pismo filozofii. Przeł. B. Banasiak. Kraków 1993.

Dołowy P.: Pamięć jest wolnością. Wolność w ciele. „MOCAK Forum” 2013, nr 2.

Engelking B., Leociak J.: Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Warszawa 2001.

Hirsch M.: The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture after the Holocaust. New York 2012.

Janicka E.: Miejska partyzantka symboliczna. O „Widoczkach” Patrycji Dołowy. Dostępne w Internecie: http://www.obieg.pl/artmix/27814.

Kaniewska P.: Czarne lalki i „ból głowy” – Grzeszykowska afektywnie. „Mała Kultura Współczesna” 2012, nr 11.

Karwowska B.: Ciało. Seksualność. Obozy zagłady. Kraków 2009.

Keff B.: Utwór o Matce i Ojczyźnie. Kraków 2009.

Mauss M.: Sposoby posługiwania się ciałem. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Ostachowicz I.: Noc żywych Żydów. Warszawa 2012.

Pekaniec A.: Ciała opowiedziane, ciałem opowiadane. Dostępne w Internecie: http://publica.pl/teksty/ciala‑opowiedziane‑cialem‑opowiadane.

Shusterman R.: Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki. Przeł. K. Wilkoszewska. Kraków 2010.

Widoczki bez cokołów. Rozmowa Katarzyny Kazimierowskiej z Patrycją Dołowy. „Przekrój” 2012, nr 40.

Zierkiewicz E.: Trening socjalizacyjny – dziewczyńskie wróżby. W: W poszukiwaniu małej dziewczynki. Red. I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz. Poznań 2003.

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-31


ChutnikS. (2015). Postpamiętanie, postciało. O działaniach artystycznych Patrycji Dołowy na terenie byłego getta warszawskiego. Narracje O Zagładzie, (1), 200-211. https://doi.org/10.31261/NoZ.2015.01.13

Sylwia Chutnik  martacuber@interia.pl
Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski 
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).