Rozmowa z (nie)obecnym. <i>Niepokoje. Twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady</i>. Red. Piotr Krupiński. Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny, 2014, ss. 248


Abstrakt

A conversation with the present/absent one. Niepokoje. Twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady. Red. Piotr Krupiński. Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny, 2014, ss. 248.

The review discusses a collection of articles entitled Niepokoje. Twórczość TadeuszaRóżewicza wo bec Zagłady (ed. Piotr Krupiński). Its author directs his attention above all to the
dissertations and essays which engage the problem of the interpretative community in which the Różewiczian “traces” of this past are perceived. The text also features a question about the Polish narration (memory) of modernity, and, to be more specific, about the role of Różewicz’s works in the revelation and interpretation of the understatements, inconsistencies and adulterations. The review emphasises the authentic polivocality of the debate about the literary representation of the Holocaust in which the authors of the book participate.


Pobierz

Opublikowane : 2015-12-31


BrowarnyW. (2015). Rozmowa z (nie)obecnym. <i>Niepokoje. Twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady</i&gt;. Red. Piotr Krupiński. Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny, 2014, ss. 248. Narracje O Zagładzie, (1), 273-278. https://doi.org/10.31261/NoZ.2015.01.17

Wojciech Browarny  martacuber@interia.pl
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski 
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).