W sidłach teorii. Aleksandra Ubertowska: <i>Holokaust. Auto (tanato) grafie</i>. Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2014, ss. 367


Abstrakt

The pitfalls of theory. Aleksandra Ubertowska: Holokaust. Auto (tanato) grafie. Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2014, ss. 367.

Holokaust. Auto (tanato) grafie, the most recent book by a distinguished Polish researcher of the literature of the Shoah, Aleksandra Ubertowska, engages the themes which the author
herself considers peripheral. The researcher emphasises the instability of the texts that are analysed – essays, women’s writing and the autobiographies of the historians of the Shoah. The main reservations of the reviewer have to do with the lack of a precise indication of the things which lie at the heart of the discourse of the Shoah and of why the selected texts – and these include e.g. the works by Primo Levy and Jean Améry – were considered marginal. Ubertowska also indulges in quite far‑fetched associations, and her argument stumbles along theoretical, excessively free‑ranging though erudite considerations. In a number of cases there is also a lack of certain important contexts, e.g. a reference to the French feminist historiography. The author of the review also has a different opinion concerning the evaluation of certain phenomena – of Raul Hilberg’s research method or of constructing an analogy between the Jewish condition and the homosexual condition. However, the publication which is here discussed is at its best when th eauthor speaks her own mind instead of resorting to the fashionable, alien, theoretical discourse.


Pobierz

Opublikowane : 2015-12-31


KrupaB. (2015). W sidłach teorii. Aleksandra Ubertowska: <i>Holokaust. Auto (tanato) grafie</i&gt;. Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2014, ss. 367. Narracje O Zagładzie, (1), 284-293. https://doi.org/10.31261/NoZ.2015.01.19

Bartłomiej Krupa  martacuber@interia.pl
Zespół Badań nad Literaturą Zagłady, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).