Ziarnko do ziarnka? Agnieszka Kłos: <i>Gry w Birkenau</i>. Wrocław, Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, 2015, ss. 303


Abstrakt

Take care of the pennies and the dollars will take care of themselves? Agnieszka Kłos: Gry w Birkenau. Wrocław, Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, 2015, ss. 303.

Ewa Graczyk’s text is above all an attempt at describing the narrative structure of the collection of stories by Agnieszka Kłos entitled Gry w Birkenau. According to the author of the essay, the contemporary reflection about the Shoah and the accompanying awareness of the impossibility of closing the post‑Holocaust space – both the literal and the semantic one – are ubiquitous in Agnieszka Kłos’s prose.

In the writings by the author of Gry… there is a recurrence of a sort of a “narrative enjambment” which consists in the continuation of the particular themes and subjects by seemingly
finished works. This device yields the effect of movement, falling apart and the intertexture of the tropes which are crucial for this prose. This aspect of Ewa Graczyk’s prose which is discussed is associated with the problem of the nomadic singularity of the narratrix/protagonist of the stories. This singularity has to do with the constant constitution (and frequently deconstruction) of the rebellious lesbian feminine subjectivity, which inquires after the power, sex and gender in the world after Birkenau.

These tensions are exhibited in the text by juxtaposing Gry w Birkenau with the pre‑Holocaust writings of Bruno Schulz and Debora Vogel. This juxtaposition enables us to see that Agnieszka Kłos’s stories seem to invoke both Schulzian confrontations of the Maker and the Creator with the work and the world as well as the literary experiments of Debora Vogel in which there is a seeming absence of the narratrix and the creatrix.


Pobierz

Opublikowane : 2015-12-31


GraczykE. (2015). Ziarnko do ziarnka? Agnieszka Kłos: <i>Gry w Birkenau</i&gt;. Wrocław, Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, 2015, ss. 303. Narracje O Zagładzie, (1), 298-303. https://doi.org/10.31261/NoZ.2015.01.21

Ewa Graczyk  martacuber@interia.pl
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).