Zagłada, ofiara i zwierzęta w myśli Elisabeth de Fontenay


Abstrakt

The Shoah, the Sacrifice, and the Animal in Elisabeth de Fontenay’s Thought

The article aims at presenting the views of a French philosopher Elisabeth de Fontanay on the issue of proximity between the Shoah and the inhuman, industrial treatment of animals.
The author not only explains the history of such a contextualisation of the problem, but also tackles the question of the meaning of a sacrifice, which is a term often used to define both the extermination of the Jews and the mass animal slaughter.

Key words: Elisabeth de Fontenay, Shoah, sacrifice, animals, mass slaughter


Adorno Th.W.: Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia. Przeł. M. Łukasiewicz. Kraków 1999.

Cyrulnik B., Fontenay E. de, Singer P.: Les animaux aussi ont des droits. Entretiens réalisés par K.L. Matignon. Paris 2013.

Fontenay E. de: Actes de naissance. Entretiens avec S. Bou. Paris 2011.

Fontenay E. de: Charles Patterson: l‘abbatage, un laboratoire de la barbarie. « Le Monde des Livres » z 10 stycznia 2008 r. Dostępne także w Internecie: http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/01/10/charles‑patterson‑l‑abattage‑un‑laboratoire‑dela‑barbarie_997729_3260.html [data dostępu: 11.12.2017].

Fontenay E. de: Sans offenser le genre humain. Réflexions sur la cause animale. Paris 2008.

Fontenay E. de: Le silence des bêtes. La philosophie à l’epreuve de l’animalité. Paris 1998.

Lévi‑Strauss C.: On m’a souvent reproché d’être antihumaniste. « Le Monde » z 21–22 stycznia 1979 r. Dostępne w Internecie: http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2009/11/04/1979-on-m-a-souvent-reproche-d-etre-antihumaniste_1262644_3382.html [data dostępu: 24.12.2017].

Patterson Ch.: Wieczna Treblinka. Przeł. R. Rupowski. Opole 2003.

Safran Foer J.: Zjadanie zwierząt. Przeł. D. Dymińska. Warszawa 2013.

Un sanglant non sens. Interview avec Élisabeth de Fontenay. « Le Figaro » z 6 marca 2001 r. Dostępne także w Internecie: http://1libertaire.free.fr/EDeFontenay01.html [data dostępu: 11.12.2017].

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-29


LobaM. (2017). Zagłada, ofiara i zwierzęta w myśli Elisabeth de Fontenay. Narracje O Zagładzie, (3), 42-50. https://doi.org/10.31261/NoZ.2017.03.03

Mirosław Loba  martacuber@interia.pl
Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).