Walizka z bibułkami. Edycja <i>Paryża ze złota…</i> Leo Lipskiego


Abstrakt

A Suitcase Full of Manifold Paper. On Editing Leo Lipski’s Paryż ze złota

This article is an account of the “adventure” of editing Leo Lipski’s texts, be it memoirs, and epistolary and poetic forms, which are stored in his “archive” in Tel Aviv, preserved and controlled by Łucja Gliksman, a long‑time friend of his. The material collected was eventually published by Świat Literacki as Paryż ze złota. Teksty rozproszone in 2002. The aforementioned “archive” has been stored in a worn‑out, small suitcase full of undated and nearly illegible texts typed many years before by means of the manifold paper – a faded yellowish one, or, to be precise, its snippets. Therefore, the whole task of wading through them and selecting those deserving greater attention was extremely difficult. Yet another obstacle was Łucja Gliksman herself who simultaneously allowed the editor to finish her work properly and was deciding upon erasing particular content in the book in an autocratic manner, based often on her private and intimate motivation. The article is concluded with a reflection upon the uneasy task of negotiating with the right‑holders of the dead writers’ works.

Key words: Leo Lipski, Łucja Gliksman, editing, Paryż ze złota


Lipski L.: Piotruś. Olsztyn 1995.

Lipski L.: Śmierć i dziewczyna. Lublin 1991.

Lipski L.: Walka z podświadomością. W: L. Lipski: Paryż ze złota. Teksty rozproszone. Wybór, oprac., posłowie H. Gosk. Izabelin 2002, s. 81.

Maciejowska A.: Wstęp. W: L. Lipski: Powrót. Warszawa 2015, s. 5–23.

O przyjaźni z Leo Lipskim mówi Łucja Gliksman. Pisał dla siebie. „Gazeta Wyborcza” z 16 kwietnia 2002 r., s. 2.

Zieliński J.: O zwięzłym zwięźle. „Rzeczpospolita” z 1–2 czerwca 2002 r. [dodatek: „Rzecz o Książkach”, nr 126], s. D 2.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-29


GoskH. (2017). Walizka z bibułkami. Edycja <i>Paryża ze złota…</i&gt; Leo Lipskiego. Narracje O Zagładzie, (3), 337-344. https://doi.org/10.31261/NoZ.2017.03.21

Hanna Gosk  martacuber@interia.pl
Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Warszawski 
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).