Zagłada ogrodu – ogród Zagłady? Antony Lishak: <i>Stars: A Story of Friendship, Courage and Small, Precious Victories</i>. [no place], Acorn Digital Press, 2014, pp. 279


Abstrakt

The Holocaust of the Garden – The Garden of the Holocaust? Antony Lishak: Stars: A Story of Friendship, Courage, and Small, Precious Victories. [no place], Acorn Digital Press, 2014, pp. 279.

In her review, the author makes an attempt of an analysis of Antony Lishak’s novel – Stars… – from a post‑anthropocentric perspective. The book of a British writer, addressed to a young reader, is shown in the background of other literary and movie works inspired by the remarkable history of the Warsaw Zoo and its inhabitants during the Second World War, such as: Ludzie i zwierzęta by Antonina Żabińska, The Zookeeeper’s Wife by Diane Ackerman and a movie with the same title directed by Niki Caro, or Arka Czasu… by Marcin Szczygielski. Among these works is the autobiography of Antonina Żabińska, the wife of the director of the zoo, who on the pages of Ludzie i zwierzęta outlined the truly subjective portraits of animals, ahead of the theoretical concepts of ecophilosophers and ecocritics. By means of constructing parallel images of suffering (people in a ghetto and animals in the zoo) as well as the empathetic attitude of Stars’ child heroes, Antony Lishak seems to follow the path of Antonina Żabińska in his novel; however, the inconsistencies indicated by the author in the structure of narration cause the demands of posthumanism, surprisingly close to the child’s perspective, being unfulfilled. In a narrative project of consolation, the comfort is achieved only on the anthropocentric plane.


Pobierz

Opublikowane : 2017-12-29


Staroniewska‑WątróbskaA. (2017). Zagłada ogrodu – ogród Zagłady? Antony Lishak: <i>Stars: A Story of Friendship, Courage and Small, Precious Victories</i&gt;. [no place], Acorn Digital Press, 2014, pp. 279. Narracje O Zagładzie, (3), 393-403. https://doi.org/10.31261/NoZ.2017.03.27

Anna Staroniewska‑Wątróbska  martacuber@interia.pl
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Uniwersytet Śląski 
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).