„Mój przyjaciel z Haify powiedział, że gdy śni, nie śni o wrogu, lecz o sobie samym”. Studia nad konfliktem palestyńsko‑izraelskim jako wyzwanie dla studiów nad Zagładą

Marta Tomczok
https://orcid.org/0000-0001-9512-007X

Abstrakt

W artykule autorka próbuje opisać zalety wynikające z zestawienia studiów nad konfliktem palestyńsko-izraelskim z badaniami Zagłady. Argumentów dostarczają jej prace z zakresu socjologii i filozofii uprzedzeń oraz konfliktów etnicznych (Monika Bobako), refleksji nad pamięcią i dekolonizacją (Michael Rothberg), a szczególnie – nad dwunarodowością jako problemem filozoficznym (Judith Butler). Badaczka stara się jednak przede wszystkim rozwinąć ciekawą teorię wulnerabilności J. Butler i odnieść ją do kruchości jako problemu politycznego, architektonicznego i egzystencjalnego. W tym celu omawia słabo obecną w Polsce poezję Mahmuda Darwisha oraz film Nasza muzyka Jeana-Luca Godarda.


Słowa kluczowe

kruchość; żydowskość; syjonizm; Darwish; Godard

Baudrillard J.: Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers. Przeł. R. Lis. Warszawa 2005.

Benjamin W.: Konstelacje. Wybór tekstów. Przeł. A. Lipszyc, A. Wołkowicz. Kraków 2012.

Bobako M.: Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej. Kraków 2017.

Butler J.: Fiction and Solicitude. Ethics and the Conditions for Survival. In: Probing the Ethics of Holocaust Culture. Eds. C. Fogu, W. Kansteiner, T. Presner. Cambridge, Massachusetts–London 2016, s. 373–388.

Butler J.: Na rozdrożu. Żydowskość i krytyka syjonizmu. Przeł. M. Filipczuk. Warszawa 2014.

Butler J.: Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania? Przeł. A. Czarnacka. Warszawa 2011.

Butler J.: Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu. Przeł. A. Ostolski. Warszawa 2010.

Darwish M.: To jej obraz… A on zabił się z miłości…; Pieśń miłości na krzyżu; Nie śpij; Nie ma już dla nas miejsca na ziemi. W: Pieśni gniewu i miłości. Wybór arabskiej poezji współczesnej. Oprac., przeł., wstęp K. Skarżyńska‑Bocheńska. Warszawa 1990.

Didi‑Huberman G.: Obrazy mimo wszystko. Przeł. M. Kubiak Ho‑Chi. Kraków 2012.

Exile and Binationalism: From Gershom Scholem and Hannah Arendt to Edward Said and Mahmoud Darwish. Berlin 2012.

Ghannam M., El‑Zein A.: Reflecting on the Life and Work of Mahmoud Darwish. “Cirs Brief” 2009, no 3.

Kita B.: Obraz zatrzymany. Praktyka i teoria późnego Godarda. Katowice 2013.

Mościcki P.: Godard. Pasaże. Kraków–Warszawa 2010.

Nancy J.‑L.: Zakazana reprezentacja. Przeł. A. Dziadek. „Teksty Drugie” 2004, nr 5.

Rothberg M.: Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji. Przeł. K. Bojarska. Warszawa 2015.
Pobierz

Opublikowane : 2018-11-03


TomczokM. (2018). „Mój przyjaciel z Haify powiedział, że gdy śni, nie śni o wrogu, lecz o sobie samym”. Studia nad konfliktem palestyńsko‑izraelskim jako wyzwanie dla studiów nad Zagładą. Narracje O Zagładzie, (4), 67-80. https://doi.org/10.31261/NoZ.2018.04.05

Marta Tomczok 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9512-007X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).